برنامه دریافت چند عدد و پرینت کوچکترین،بزرگترین،میانگین و جمع او
#1
Note 
کد php:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
//SoftAfzar.Net
void processor (float x,float y,float z,float &max,float &min,float &sum,float &avg)
{
avg=(x+y+z)/3;
sum=x+y+z;
{
max=x;
min=y;
if (
x<y);
}
if (
z>maxmax=z;
if (
z<minmin=z;
}
void main()
{
float a=100,b=-10.25,c=718.8,mx,mn,sm=0,av=0;
processor (a,b,c,mx,mn,sm,av);
cout<<"Maximum = "<<mx;
cout<<"\nMinimum = "<<mn;
cout<<"\nSum = "<<sm;
cout<<"\nAverage = "<<av;
getch();


پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان