ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML وی بی دات نت
#1
Note 
درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،


در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان وی بی دات نت آموزش دهیم.


چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.


سپاس گذارم.


تمامی کدها بر پایه کلاس پشمک میباشد ، یعنی شما نیازمند به ایجاد کلاسی به کد زیر هستید :


[VB]
Imports System.Xml

Public Class Pashmak
Public Shared XmlDoc As XmlDocument
End Class

[/VB]چرا من از یک کلاس خارجی برای اینکار استفاده میکنم؟ چون که این شکلی خیلی راحت میشود که از کدها در فرم های مختلف به صورت همزمان استفاده نمایید!
پس Importـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :


[VB]
Imports System.Xml
Imports System.IO
[/VB]منبع : سافت افزار


کدنویس : رامتین جوکار
کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

پاسخ
#2
Note 
برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

[VB]
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
txtbox1.InnerText = textBox1.Text
Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
txtbox2.InnerText = textBox2.Text
XRootA.AppendChild(txtbox1)
XRootA.AppendChild(txtbox2)
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
Dim sd As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
writer.Close()
End If
[/VB]

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
Dim i As Integer
For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "TextBoxes")) Then
Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
Dim j As Integer
For j = 0 To XnL2.Count - 1
name = XnL2.ItemOf(j).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "textBox1") Then
textBox1.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
ElseIf (name = "textBox2") Then
textBox2.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
End If
End If
Continue For

Next j
End If
Next i
End If
[/VB]

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
#3
Note 
برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

[VB]
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
XRootA.AppendChild(radiobtn1)
XRootA.AppendChild(radiobtn2)
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
Dim od As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
od.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(od.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
writer.Close()
End If
[/VB]

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
Dim i As Integer
For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "RadioButton")) Then
Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
Dim j As Integer
For j = 0 To XnL2.Count - 1
name = XnL2.ItemOf(j).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "radioButton1") Then
radioButton1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
ElseIf (name = "radioButton2") Then
radioButton2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
End If
End If
Continue For

Next j
End If
Next i
End If
[/VB]

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
#4
Note 
برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :
[VB]
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
XRootA.AppendChild(chbox1)
XRootA.AppendChild(chbox2)
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
Dim sd As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
writer.Close()
End If
[/VB]

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :
[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
Dim i As Integer
For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "CheckBoxes")) Then
Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
Dim j As Integer
For j = 0 To XnL2.Count - 1
name = XnL2.ItemOf(j).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "checkBox1") Then
checkBox1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
ElseIf (name = "checkBox2") Then
checkBox2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
End If
End If
Continue For

Next j
End If
Next i
End If
[/VB]

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
#5
Note 
برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :
[VB]
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
Dim i As Integer
For i = 0 To Me.listBox1.Items.Count - 1
Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
Item.InnerText = listBox1.Items.Item(i).ToString
listBoxP.AppendChild(Item)
Next i
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(listBoxP)
Dim sd As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
writer.Close()
End If
[/VB]

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
Dim i As Integer
For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "ListBoxes")) Then
Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
Dim j As Integer
For j = 0 To XnL2.Count - 1
name = XnL2.ItemOf(j).Name
If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Item")) Then
listBox1.Items.Add(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
End If
Next j
End If
Next i
End If
[/VB]

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
#6
Note 
برای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

[VB]
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
Dim i As Integer
For i = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(0).Value.ToString
XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(1).Value.ToString
XItem.AppendChild(XCLM1)
XItem.AppendChild(XCLM2)
XItems.AppendChild(XItem)
Next i
XRootB.AppendChild(XItems)
XRootA.AppendChild(XRootB)
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
Dim sd As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
Dim fileName As String = ""
If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
fileName = sd.FileName
label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
writer.Close()
End If
[/VB]

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso (Pashmak.XmlDoc.InnerXml <> "")) Then
Dim XmlRoot As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
Dim i As Integer
For i = 0 To XmlRoot.ChildNodes.Count - 1
Dim XmlRChild As XmlNode = XmlRoot.ChildNodes.ItemOf(i)
Dim name As String = XmlRChild.Name
If (((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Softafzar")) AndAlso ((Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing))) Then
Dim ItemsList As XmlNodeList = XmlRChild.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
Dim j As Integer
For j = 0 To ItemsList.Count - 1
Dim A As String = ""
Dim B As String = ""
Dim k As Integer
For k = 0 To ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.Count - 1
If (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column1") Then
A = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
ElseIf (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column2") Then
B = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
End If
Next k
dataGridView1.Rows.Add(A, B)
Next j
End If
Next i
End If
End If
[/VB]

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
#7
Note 
برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

[VB]
Dim num As Integer
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
For num = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(0).Value.ToString
XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(1).Value.ToString
XItem.AppendChild(XCLM1)
XItem.AppendChild(XCLM2)
XItems.AppendChild(XItem)
Next num
XRootB.AppendChild(XItems)
XRootA.AppendChild(XRootB)


Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
For num = 0 To listBox1.Items.Count - 1
Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
Item.InnerText = listBox1.Items.Item(num).ToString
listBoxP.AppendChild(Item)
Next num
XRootA.AppendChild(listBoxP)


Dim XRootC As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
txtbox1.InnerText = textBox1.Text
Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
txtbox2.InnerText = textBox2.Text
XRootC.AppendChild(txtbox1)
XRootC.AppendChild(txtbox2)
XRootA.AppendChild(XRootC)


Dim XRootD As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
XRootD.AppendChild(radiobtn1)
XRootD.AppendChild(radiobtn2)
XRootA.AppendChild(XRootD)


Dim XRootE As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
XRootE.AppendChild(chbox1)
XRootE.AppendChild(chbox2)
XRootA.AppendChild(XRootE)
Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)


Dim sd As New SaveFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
}
sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
Dim fileName As String = ""
If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
fileName = sd.FileName
label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
writer.Close()
End If
[/VB]

همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

[VB]
Dim od As New OpenFileDialog With
{
.Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
.FileName = "SoftAfzar Database.db"
}
If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
loaddb.Close()
Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
Try
Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
Catch
Return
End Try
If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso Not (Pashmak.XmlDoc.InnerXml = "")) Then
Dim XmlRChild As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
Dim i As Integer
For i = 0 To XmlRChild.ChildNodes.Count - 1
Dim list2 As XmlNodeList
Dim num2 As Integer
Dim innerText As String
Dim num3 As Integer
Dim node2 As XmlNode = XmlRChild.ChildNodes.ItemOf(i)
Dim name As String = node2.Name
If (Not name Is Nothing) Then
If Not (name = "Softafzar") Then
If (name = "ListBoxes") Then
If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/ListBoxes/Item") Is Nothing) Then
list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/ListBoxes/Item")
num2 = 0
Do While (num2 < list2.Count)
innerText = ""
For num3 = 0 To list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count - 1
innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
Next num3
listBox1.Items.Add(innerText)
num2 += 1
Loop
End If
Continue For
End If
If (name = "TextBoxes") Then
If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/TextBoxes") Is Nothing) Then
list2 = node2.ChildNodes
num2 = 0
Do While (num2 < list2.Count)
name = list2.ItemOf(num2).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "textBox1") Then
textBox1.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText
ElseIf (name = "textBox2") Then
textBox2.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText

Else
End If
End If
num2 += 1
Loop
End If
Continue For
End If
If (name = "RadioButton") Then
If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/RadioButton") Is Nothing) Then
list2 = node2.ChildNodes
num2 = 0
Do While (num2 < list2.Count)
name = list2.ItemOf(num2).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "radioButton1") Then
radioButton1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
ElseIf (name = "radioButton2") Then
radioButton2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

End If
End If
num2 += 1
Loop
End If
Continue For
End If
If (name = "CheckBoxes") Then
If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/CheckBoxes") Is Nothing) Then
list2 = node2.ChildNodes
For num2 = 0 To list2.Count - 1
name = list2.ItemOf(num2).Name
If (Not name Is Nothing) Then
If (name = "checkBox1") Then
checkBox1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
ElseIf (name = "checkBox2") Then
checkBox2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

End If
End If
Continue For
Next num2
End If
Continue For
End If
ElseIf ((Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing)) Then
list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
num2 = 0
Do While (num2 < list2.Count)
innerText = ""
Dim str3 As String = ""
num3 = 0
Do While (num3 < list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count)
If (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column1") Then
innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
ElseIf (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column2") Then
str3 = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
End If
num3 += 1
Loop
dataGridView1.Rows.Add(New Object() {innerText, str3})
num2 += 1
Loop
End If
End If
Continue For
Next i
End If
End If
[/VB]

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار
کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note سوال در مورد حلقه های تو در تو در وی بی دات نت The Arrow 1 776 17-09-2013 ساعت 18:33
آخرین ارسال: Ali Developer
Note سوال در مورد Split تکست باکس در وی بی دات نت The Arrow 1 696 17-09-2013 ساعت 18:14
آخرین ارسال: The Arrow

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان