• ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML وی بی دات نت
  #1
  Note 
  درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،


  در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان وی بی دات نت آموزش دهیم.


  چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.


  سپاس گذارم.


  تمامی کدها بر پایه کلاس پشمک میباشد ، یعنی شما نیازمند به ایجاد کلاسی به کد زیر هستید :


  [VB]
  Imports System.Xml

  Public Class Pashmak
  Public Shared XmlDoc As XmlDocument
  End Class

  [/VB]  چرا من از یک کلاس خارجی برای اینکار استفاده میکنم؟ چون که این شکلی خیلی راحت میشود که از کدها در فرم های مختلف به صورت همزمان استفاده نمایید!
  پس Importـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :


  [VB]
  Imports System.Xml
  Imports System.IO
  [/VB]  منبع : سافت افزار


  کدنویس : رامتین جوکار
  کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

  پاسخ
  #2
  Note 
  برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

  [VB]
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
  Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
  txtbox1.InnerText = textBox1.Text
  Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
  txtbox2.InnerText = textBox2.Text
  XRootA.AppendChild(txtbox1)
  XRootA.AppendChild(txtbox2)
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
  Dim sd As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
  Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
  If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "TextBoxes")) Then
  Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
  Dim j As Integer
  For j = 0 To XnL2.Count - 1
  name = XnL2.ItemOf(j).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "textBox1") Then
  textBox1.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
  ElseIf (name = "textBox2") Then
  textBox2.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
  End If
  End If
  Continue For

  Next j
  End If
  Next i
  End If
  [/VB]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #3
  Note 
  برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

  [VB]
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
  Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
  radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
  Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
  radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
  XRootA.AppendChild(radiobtn1)
  XRootA.AppendChild(radiobtn2)
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
  Dim od As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  od.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(od.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
  Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
  If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "RadioButton")) Then
  Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
  Dim j As Integer
  For j = 0 To XnL2.Count - 1
  name = XnL2.ItemOf(j).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "radioButton1") Then
  radioButton1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
  ElseIf (name = "radioButton2") Then
  radioButton2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
  End If
  End If
  Continue For

  Next j
  End If
  Next i
  End If
  [/VB]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #4
  Note 
  برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :
  [VB]
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
  Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
  chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
  Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
  chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
  XRootA.AppendChild(chbox1)
  XRootA.AppendChild(chbox2)
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
  Dim sd As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :
  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
  Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
  If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "CheckBoxes")) Then
  Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
  Dim j As Integer
  For j = 0 To XnL2.Count - 1
  name = XnL2.ItemOf(j).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "checkBox1") Then
  checkBox1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
  ElseIf (name = "checkBox2") Then
  checkBox2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
  End If
  End If
  Continue For

  Next j
  End If
  Next i
  End If
  [/VB]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #5
  Note 
  برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :
  [VB]
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Me.listBox1.Items.Count - 1
  Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
  Item.InnerText = listBox1.Items.Item(i).ToString
  listBoxP.AppendChild(Item)
  Next i
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(listBoxP)
  Dim sd As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
  Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
  If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "ListBoxes")) Then
  Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
  Dim j As Integer
  For j = 0 To XnL2.Count - 1
  name = XnL2.ItemOf(j).Name
  If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Item")) Then
  listBox1.Items.Add(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
  End If
  Next j
  End If
  Next i
  End If
  [/VB]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #6
  Note 
  برای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

  [VB]
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
  Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
  Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
  Dim i As Integer
  For i = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
  Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
  Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
  Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
  XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(0).Value.ToString
  XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(1).Value.ToString
  XItem.AppendChild(XCLM1)
  XItem.AppendChild(XCLM2)
  XItems.AppendChild(XItem)
  Next i
  XRootB.AppendChild(XItems)
  XRootA.AppendChild(XRootB)
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
  Dim sd As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  Dim fileName As String = ""
  If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  fileName = sd.FileName
  label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso (Pashmak.XmlDoc.InnerXml <> "")) Then
  Dim XmlRoot As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
  Dim i As Integer
  For i = 0 To XmlRoot.ChildNodes.Count - 1
  Dim XmlRChild As XmlNode = XmlRoot.ChildNodes.ItemOf(i)
  Dim name As String = XmlRChild.Name
  If (((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Softafzar")) AndAlso ((Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing))) Then
  Dim ItemsList As XmlNodeList = XmlRChild.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
  Dim j As Integer
  For j = 0 To ItemsList.Count - 1
  Dim A As String = ""
  Dim B As String = ""
  Dim k As Integer
  For k = 0 To ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.Count - 1
  If (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column1") Then
  A = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
  ElseIf (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column2") Then
  B = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
  End If
  Next k
  dataGridView1.Rows.Add(A, B)
  Next j
  End If
  Next i
  End If
  End If
  [/VB]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #7
  Note 
  برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

  [VB]
  Dim num As Integer
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
  Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
  Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
  For num = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
  Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
  Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
  Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
  XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(0).Value.ToString
  XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(1).Value.ToString
  XItem.AppendChild(XCLM1)
  XItem.AppendChild(XCLM2)
  XItems.AppendChild(XItem)
  Next num
  XRootB.AppendChild(XItems)
  XRootA.AppendChild(XRootB)


  Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
  For num = 0 To listBox1.Items.Count - 1
  Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
  Item.InnerText = listBox1.Items.Item(num).ToString
  listBoxP.AppendChild(Item)
  Next num
  XRootA.AppendChild(listBoxP)


  Dim XRootC As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
  Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
  txtbox1.InnerText = textBox1.Text
  Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
  txtbox2.InnerText = textBox2.Text
  XRootC.AppendChild(txtbox1)
  XRootC.AppendChild(txtbox2)
  XRootA.AppendChild(XRootC)


  Dim XRootD As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
  Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
  radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
  Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
  radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
  XRootD.AppendChild(radiobtn1)
  XRootD.AppendChild(radiobtn2)
  XRootA.AppendChild(XRootD)


  Dim XRootE As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
  Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
  chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
  Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
  chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
  XRootE.AppendChild(chbox1)
  XRootE.AppendChild(chbox2)
  XRootA.AppendChild(XRootE)
  Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)


  Dim sd As New SaveFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
  }
  sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
  Dim fileName As String = ""
  If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
  writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
  fileName = sd.FileName
  label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
  writer.Close()
  End If
  [/VB]

  همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

  [VB]
  Dim od As New OpenFileDialog With
  {
  .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
  .FileName = "SoftAfzar Database.db"
  }
  If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
  Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
  Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
  loaddb.Close()
  Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
  Try
  Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
  Catch
  Return
  End Try
  If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso Not (Pashmak.XmlDoc.InnerXml = "")) Then
  Dim XmlRChild As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
  Dim i As Integer
  For i = 0 To XmlRChild.ChildNodes.Count - 1
  Dim list2 As XmlNodeList
  Dim num2 As Integer
  Dim innerText As String
  Dim num3 As Integer
  Dim node2 As XmlNode = XmlRChild.ChildNodes.ItemOf(i)
  Dim name As String = node2.Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If Not (name = "Softafzar") Then
  If (name = "ListBoxes") Then
  If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/ListBoxes/Item") Is Nothing) Then
  list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/ListBoxes/Item")
  num2 = 0
  Do While (num2 < list2.Count)
  innerText = ""
  For num3 = 0 To list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count - 1
  innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
  Next num3
  listBox1.Items.Add(innerText)
  num2 += 1
  Loop
  End If
  Continue For
  End If
  If (name = "TextBoxes") Then
  If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/TextBoxes") Is Nothing) Then
  list2 = node2.ChildNodes
  num2 = 0
  Do While (num2 < list2.Count)
  name = list2.ItemOf(num2).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "textBox1") Then
  textBox1.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText
  ElseIf (name = "textBox2") Then
  textBox2.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText

  Else
  End If
  End If
  num2 += 1
  Loop
  End If
  Continue For
  End If
  If (name = "RadioButton") Then
  If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/RadioButton") Is Nothing) Then
  list2 = node2.ChildNodes
  num2 = 0
  Do While (num2 < list2.Count)
  name = list2.ItemOf(num2).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "radioButton1") Then
  radioButton1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
  ElseIf (name = "radioButton2") Then
  radioButton2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

  End If
  End If
  num2 += 1
  Loop
  End If
  Continue For
  End If
  If (name = "CheckBoxes") Then
  If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/CheckBoxes") Is Nothing) Then
  list2 = node2.ChildNodes
  For num2 = 0 To list2.Count - 1
  name = list2.ItemOf(num2).Name
  If (Not name Is Nothing) Then
  If (name = "checkBox1") Then
  checkBox1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
  ElseIf (name = "checkBox2") Then
  checkBox2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

  End If
  End If
  Continue For
  Next num2
  End If
  Continue For
  End If
  ElseIf ((Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing)) Then
  list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
  num2 = 0
  Do While (num2 < list2.Count)
  innerText = ""
  Dim str3 As String = ""
  num3 = 0
  Do While (num3 < list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count)
  If (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column1") Then
  innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
  ElseIf (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column2") Then
  str3 = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
  End If
  num3 += 1
  Loop
  dataGridView1.Rows.Add(New Object() {innerText, str3})
  num2 += 1
  Loop
  End If
  End If
  Continue For
  Next i
  End If
  End If
  [/VB]

  منبع : سافت افزار

  کدنویس : رامتین جوکار
  کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note سوال در مورد حلقه های تو در تو در وی بی دات نت The Arrow 1 847 17-09-2013 ساعت 18:33
  آخرین ارسال: Ali Developer
  Note سوال در مورد Split تکست باکس در وی بی دات نت The Arrow 1 753 17-09-2013 ساعت 18:14
  آخرین ارسال: The Arrow

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان