• ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML سی پلاس پلاس دات نت
  #1
  Note 
  درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،

  در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان سی پلاس پلاس بر پایه دات نت آموزش دهیم.

  چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.

  سپاس گذارم.

  usingـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :

  [CPP]
  using namespace System::Xml

  using namespace System::IO;
  [/CPP]

  در قسمت Generalـه فرمتان کد زیر را بنویسید :


  [CPP]
  public: XmlDocument^ XmlDoc;
  [/CPP]


  منبع : سافت افزار

  کدنویس : رامتین جوکار

  کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #2
  Note 
  برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();

  XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
  XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
  txtbox1->InnerText = textBox1->Text;

  XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
  txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

  XRootA->AppendChild(txtbox1);
  XRootA->AppendChild(txtbox2);

  XmlDoc->AppendChild(XRootA);

  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for(int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count;i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "TextBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "textBox1")
  textBox1->Text = XnL2[j]->InnerText;

  else if(XnL2[j]->Name == "textBox2")
  textBox2->Text = XnL2[j]->InnerText;
  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #3
  Note 
  برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");

  XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
  radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();

  XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
  radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

  XRootA->AppendChild(radiobtn1);
  XRootA->AppendChild(radiobtn2);

  XmlDoc->AppendChild(XRootA);

  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "RadioButton")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "radioButton1")
  radioButton1->Checked = bool:Tonguearse(XnL2[j]->InnerText);

  else if(XnL2[j]->Name == "radioButton2")
  radioButton2->Checked = bool:Tonguearse(XnL2[j]->InnerText);
  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #4
  Note 
  برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");

  XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
  chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();

  XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
  chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

  XRootA->AppendChild(chbox1);
  XRootA->AppendChild(chbox2);

  XmlDoc->AppendChild(XRootA);

  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "CheckBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "checkBox1")
  checkBox1->Checked = bool:Tonguearse(XnL2[j]->InnerText);

  else if(XnL2[j]->Name == "checkBox2")
  checkBox2->Checked = bool:Tonguearse(XnL2[j]->InnerText);
  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #5
  Note 
  برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
  {
  for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
  {
  XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
  Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
  listBoxP->AppendChild(Item);
  }
  }
  XmlDoc->AppendChild(listBoxP);

  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "ListBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "Item")
  listBox1->Items->Add(XnL2[j]->InnerText);
  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #6
  Note 
  رای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
  XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
  {
  XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
  for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
  {
  XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
  XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
  XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
  XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
  XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
  XItem->AppendChild(XCLM1);
  XItem->AppendChild(XCLM2);
  XItems->AppendChild(XItem);

  }
  XRootB->AppendChild(XItems);
  XRootA->AppendChild(XRootB);
  }
  XmlDoc->AppendChild(XRootA);
  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  String^ filePath = "";
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  filePath = sd->FileName;
  label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "Items")
  {
  XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
  for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
  {
  if(XnL4[t]->Name == "Item")
  {
  XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
  String^ A = ""; String^ B = "";
  for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
  {
  if (XnL5[n]->Name == "Column1")
  A = XnL5[n]->InnerText;
  else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
  B = XnL5[n]->InnerText;
  }
  dataGridView1->Rows->Add(A,B);
  }

  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #7
  Note 
  برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

  [CPP]
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
  XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
  {
  XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
  for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
  {
  XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
  XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
  XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
  XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
  XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
  XItem->AppendChild(XCLM1);
  XItem->AppendChild(XCLM2);
  XItems->AppendChild(XItem);

  }
  XRootB->AppendChild(XItems);
  XRootA->AppendChild(XRootB);
  }

  XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
  {
  for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
  {
  XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
  Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
  listBoxP->AppendChild(Item);
  }
  XRootA->AppendChild(listBoxP);
  }


  XmlElement^ XRootC = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
  {
  XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
  txtbox1->InnerText = textBox1->Text;
  XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
  txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

  XRootC->AppendChild(txtbox1);
  XRootC->AppendChild(txtbox2);
  XRootA->AppendChild(XRootC);
  }

  XmlElement^ XRootD = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");
  {
  XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
  radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();
  XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
  radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

  XRootD->AppendChild(radiobtn1);
  XRootD->AppendChild(radiobtn2);
  XRootA->AppendChild(XRootD);
  }

  XmlElement^ XRootE = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");
  {
  XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
  chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();
  XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
  chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

  XRootE->AppendChild(chbox1);
  XRootE->AppendChild(chbox2);
  XRootA->AppendChild(XRootE);
  }
  XmlDoc->AppendChild(XRootA);
  SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
  sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  Random^ randomize = gcnew Random();
  sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
  String^ filePath = "";
  if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
  save->Write(XmlDoc->InnerXml);
  filePath = sd->FileName;
  label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
  save->Close();
  }
  [/CPP]

  همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

  [CPP]
  OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
  od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
  od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
  if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms:Big GrinialogResult::OK)
  {
  StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
  String^ data = loaddb->ReadToEnd();
  loaddb->Close();
  XmlDoc = gcnew XmlDocument();
  try
  {
  XmlDoc->LoadXml(data);
  }
  catch(Exception^ ex)
  {
  return;
  }
  XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
  for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
  {
  if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
  {
  XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
  for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
  {
  if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "Items")
  {
  XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
  for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
  {
  if(XnL4[t]->Name == "Item")
  {
  XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
  String^ A = ""; String^ B = "";
  for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
  {
  if (XnL5[n]->Name == "Column1")
  A = XnL5[n]->InnerText;
  else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
  B = XnL5[n]->InnerText;
  }
  dataGridView1->Rows->Add(A,B);
  }

  }
  }
  }
  }
  else if(XnL2[j]->Name == "ListBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "Item")
  listBox1->Items->Add(XnL3[t]->InnerText);

  }
  }
  else if(XnL2[j]->Name == "TextBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "textBox1")
  textBox1->Text = XnL3[t]->InnerText;
  else if(XnL3[t]->Name == "textBox2")
  textBox2->Text = XnL3[t]->InnerText;

  }
  }
  else if(XnL2[j]->Name == "RadioButton")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "radioButton1")
  radioButton1->Checked = bool:Tonguearse(XnL3[t]->InnerText);
  else if(XnL3[t]->Name == "radioButton2")
  radioButton2->Checked = bool:Tonguearse(XnL3[t]->InnerText);

  }
  }
  else if(XnL2[j]->Name == "CheckBoxes")
  {
  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
  for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
  {
  if(XnL3[t]->Name == "checkBox1")
  checkBox1->Checked = bool:Tonguearse(XnL3[t]->InnerText);
  else if(XnL3[t]->Name == "checkBox2")
  checkBox2->Checked = bool:Tonguearse(XnL3[t]->InnerText);

  }
  }

  }
  }
  }
  }
  [/CPP]

  منبع : سافت افزار

  کدنویس : رامتین جوکار
  کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note فرمول زیر را به زبان c++ در آورید Sajjad95 4 814 10-09-2014 ساعت 00:22
  آخرین ارسال: Sajjad95
  Note اشکال در کدنویسی سی پلاس پلاس در ویژوال استودیو Abbas64 2 875 29-12-2013 ساعت 16:24
  آخرین ارسال: Daniel

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان