• تابع دانلود در php
  #1
  Note 
  کد php:
  function force_download($filename ''$data false$enable_partial true$speedlimit 0)
      {
      if (
  $filename == '')
      {
      return 
  FALSE;
      }
       
      if(
  $data === false && !file_exists($filename))
      return 
  FALSE;
       
      
  // Try to determine if the filename includes a file extension.
      // We need it in order to set the MIME type
      
  if (FALSE === strpos($filename'.'))
      {
      return 
  FALSE;
      }
       
      
  // Grab the file extension
      
  $x explode('.'$filename);
      
  $extension end($x);
       
      
  // Load the mime types
      
  @include(APPPATH.'config/mimes'.EXT);
       
      
  // Set a default mime if we can't find it
      
  if ( ! isset($mimes[$extension]))
      {
      if (
  ereg('Opera(/| )([0-9].[0-9]{1,2})'$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
      
  $UserBrowser "Opera";
      elseif (
  ereg('MSIE ([0-9].[0-9]{1,2})'$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
      
  $UserBrowser "IE";
      else
      
  $UserBrowser '';
       
      
  $mime = ($UserBrowser == 'IE' || $UserBrowser == 'Opera') ? 'application/octetstream' 'application/octet-stream';
      }
      else
      {
      
  $mime = (is_array($mimes[$extension])) ? $mimes[$extension][0] : $mimes[$extension];
      }
       
      
  $size $data === false filesize($filename) : strlen($data);
       
      if(
  $data === false)
      {
      
  $info pathinfo($filename);
      
  $name $info['basename'];
      }
      else
      {
      
  $name $filename;
      }
       
      
  // Clean data in cache if exists
      
  @ob_end_clean();
       
      
  // Check for partial download
      
  if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']) && $enable_partial)
      {
      list(
  $a$range) = explode("="$_SERVER['HTTP_RANGE']);
      list(
  $fbyte$lbyte) = explode("-"$range);
       
      if(!
  $lbyte)
      
  $lbyte $size 1;
       
      
  $new_length $lbyte $fbyte;
       
      
  header("HTTP/1.1 206 Partial Content"true);
      
  header("Content-Length: $new_length"true);
      
  header("Content-Range: bytes $fbyte-$lbyte/$size"true);
      }
      else
      {
      
  header("Content-Length: " $size);
      }
       
      
  // Common headers
      
  header('Content-Type: ' $mimetrue);
      
  header('Content-Disposition: attachment; filename="' $name '"'true);
      
  header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"true);
      
  header('Accept-Ranges: bytes'true);
      
  header("Cache-control: private"true);
      
  header('Pragma: private'true);
       
      
  // Open file
      
  if($data === false) {
      
  $file fopen($filename'r');
       
      if(!
  $file)
      return 
  FALSE;
      }
       
      
  // Cut data for partial download
      
  if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']) && $enable_partial)
      if(
  $data === false)
      
  fseek($file$range);
      else
      
  $data substr($data$range);
       
      
  // Disable script time limit
      
  @set_time_limit(0);
       
      
  // Check for speed limit or file optimize
      
  if($speedlimit || $data === false)
      {
      if(
  $data === false)
      {
      
  $chunksize $speedlimit $speedlimit 1024 512 1024;
       
      while(!
  feof($file) and (connection_status() == 0))
      {
      
  $buffer fread($file$chunksize);
      echo 
  $buffer;
      
  flush();
       
      if(
  $speedlimit 0)
      
  sleep(1);
      }
       
      
  fclose($file);
      }
      else
      {
      
  $index 0;
      
  $speedlimit *= 1024//convert to kb
       
      
  while($index $size and (connection_status() == 0))
      {
      
  $left $size $index;
      
  $buffersize min($left$speedlimit);
       
      
  $buffer substr($data$index$buffersize);
      
  $index += $buffersize;
       
      echo 
  $buffer;
      
  flush();
      
  sleep(1);
      }
      }
      }
      else
      {
      echo 
  $data;
      }
      } 

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان