• کار با فایلها در سی شارپ (ایجاد فایل)
  #1
  Note 
  [CSHARP]
  // Fig 17.14: CreateFileForm.cs
  // Creating a sequential-access file using serialization.
  using System;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
  using System.Runtime.Serialization;
  using BankLibrary;

  namespace CreateFile
  {
  public partial class CreateFileForm : BankUIForm
  {
  // object for serializing RecordSerializables in binary format
  private BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
  private FileStream output; // stream for writing to a file

  // parameterless constructor
  public CreateFileForm()
  {
  InitializeComponent();
  } // end constructor

  // handler for saveButton_Click
  private void saveButton_Click( object sender, EventArgs e )
  {
  // create and show dialog box enabling user to save file
  DialogResult result;
  string fileName; // name of file to save data

  using ( SaveFileDialog fileChooser = new SaveFileDialog() )
  {
  fileChooser.CheckFileExists = false; // let user create file

  // retrieve the result of the dialog box
  result = fileChooser.ShowDialog();
  fileName = fileChooser.FileName; // get specified file name
  } // end using

  // ensure that user clicked "OK"
  if ( result == DialogResult.OK )
  {
  // show error if user specified invalid file
  if ( fileName == string.Empty )
  MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  else
  {
  // save file via FileStream if user specified valid file
  try
  {
  // open file with write access
  output = new FileStream( fileName,
  FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write );

  // disable Save button and enable Enter button
  saveButton.Enabled = false;
  enterButton.Enabled = true;
  } // end try
  // handle exception if there is a problem opening the file
  catch ( IOException )
  {
  // notify user if file could not be opened
  MessageBox.Show( "Error opening file", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  } // end catch
  } // end else
  } // end if
  } // end method saveButton_Click

  // handler for enterButton Click
  private void enterButton_Click( object sender, EventArgs e )
  {
  // store TextBox values string array
  string[] values = GetTextBoxValues();

  // RecordSerializable containing TextBox values to serialize
  RecordSerializable record = new RecordSerializable();

  // determine whether TextBox account field is empty
  if ( values[ ( int ) TextBoxIndices.ACCOUNT ] != string.Empty )
  {
  // store TextBox values in RecordSerializable and serialize it
  try
  {
  // get account number value from TextBox
  int accountNumber = Int32.Parse(
  values[ ( int ) TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

  // determine whether accountNumber is valid
  if ( accountNumber > 0 )
  {
  // store TextBox fields in RecordSerializable
  record.Account = accountNumber;
  record.FirstName = values[ ( int )
  TextBoxIndices.FIRST ];
  record.LastName = values[ ( int )
  TextBoxIndices.LAST ];
  record.Balance = Decimal.Parse( values[
  ( int ) TextBoxIndices.BALANCE ] );

  // write Record to FileStream ( serialize object )
  formatter.Serialize( output, record );
  } // end if
  else
  {
  // notify user if invalid account number
  MessageBox.Show( "Invalid Account Number", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  } // end else
  } // end try
  // notify user if error occurs in serialization
  catch ( SerializationException )
  {
  MessageBox.Show( "Error Writing to File", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  } // end catch
  // notify user if error occurs regarding parameter format
  catch ( FormatException )
  {
  MessageBox.Show( "Invalid Format", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  } // end catch
  } // end if

  ClearTextBoxes(); // clear TextBox values
  } // end method enterButton_Click

  // handler for exitButton Click
  private void exitButton_Click( object sender, EventArgs e )
  {
  // determine whether file exists
  if ( output != null )
  {
  // close file
  try
  {
  output.Close(); // close FileStream
  } // end try
  // notify user of error closing file
  catch ( IOException )
  {
  MessageBox.Show( "Cannot close file", "Error",
  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
  } // end catch
  } // end if

  Application.Exit();
  } // end method exitButton_Click
  } // end class CreateFileForm
  } // end namespace CreateFile
  [/CSHARP]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note سی شارپ یا وی بی دانت نت؟ VB.Net VS C-sharp SOFTAFZAR 1 1,014 21-11-2012 ساعت 20:34
  آخرین ارسال: Daniel

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان