کار با فایلها در سی شارپ (ایجاد فایل)
#1
Note 
[CSHARP]
// Fig 17.14: CreateFileForm.cs
// Creating a sequential-access file using serialization.
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.Serialization;
using BankLibrary;

namespace CreateFile
{
public partial class CreateFileForm : BankUIForm
{
// object for serializing RecordSerializables in binary format
private BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
private FileStream output; // stream for writing to a file

// parameterless constructor
public CreateFileForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor

// handler for saveButton_Click
private void saveButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// create and show dialog box enabling user to save file
DialogResult result;
string fileName; // name of file to save data

using ( SaveFileDialog fileChooser = new SaveFileDialog() )
{
fileChooser.CheckFileExists = false; // let user create file

// retrieve the result of the dialog box
result = fileChooser.ShowDialog();
fileName = fileChooser.FileName; // get specified file name
} // end using

// ensure that user clicked "OK"
if ( result == DialogResult.OK )
{
// show error if user specified invalid file
if ( fileName == string.Empty )
MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
else
{
// save file via FileStream if user specified valid file
try
{
// open file with write access
output = new FileStream( fileName,
FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write );

// disable Save button and enable Enter button
saveButton.Enabled = false;
enterButton.Enabled = true;
} // end try
// handle exception if there is a problem opening the file
catch ( IOException )
{
// notify user if file could not be opened
MessageBox.Show( "Error opening file", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
} // end catch
} // end else
} // end if
} // end method saveButton_Click

// handler for enterButton Click
private void enterButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// store TextBox values string array
string[] values = GetTextBoxValues();

// RecordSerializable containing TextBox values to serialize
RecordSerializable record = new RecordSerializable();

// determine whether TextBox account field is empty
if ( values[ ( int ) TextBoxIndices.ACCOUNT ] != string.Empty )
{
// store TextBox values in RecordSerializable and serialize it
try
{
// get account number value from TextBox
int accountNumber = Int32.Parse(
values[ ( int ) TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

// determine whether accountNumber is valid
if ( accountNumber > 0 )
{
// store TextBox fields in RecordSerializable
record.Account = accountNumber;
record.FirstName = values[ ( int )
TextBoxIndices.FIRST ];
record.LastName = values[ ( int )
TextBoxIndices.LAST ];
record.Balance = Decimal.Parse( values[
( int ) TextBoxIndices.BALANCE ] );

// write Record to FileStream ( serialize object )
formatter.Serialize( output, record );
} // end if
else
{
// notify user if invalid account number
MessageBox.Show( "Invalid Account Number", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
} // end else
} // end try
// notify user if error occurs in serialization
catch ( SerializationException )
{
MessageBox.Show( "Error Writing to File", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
} // end catch
// notify user if error occurs regarding parameter format
catch ( FormatException )
{
MessageBox.Show( "Invalid Format", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
} // end catch
} // end if

ClearTextBoxes(); // clear TextBox values
} // end method enterButton_Click

// handler for exitButton Click
private void exitButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// determine whether file exists
if ( output != null )
{
// close file
try
{
output.Close(); // close FileStream
} // end try
// notify user of error closing file
catch ( IOException )
{
MessageBox.Show( "Cannot close file", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );
} // end catch
} // end if

Application.Exit();
} // end method exitButton_Click
} // end class CreateFileForm
} // end namespace CreateFile
[/CSHARP]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note سی شارپ یا وی بی دانت نت؟ VB.Net VS C-sharp SOFTAFZAR 1 950 21-11-2012 ساعت 20:34
آخرین ارسال: Daniel

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان