• کد نمایش ورژن سیستم عامل در ++C
  #1
  Note 
  [CPP]
  #include <windows.h>
  #include <iostream>
  #include <dos.h>
  #include <string.h>
  int main(void)

  {
  OSVERSIONINFO osver;
  osver.dwOSVersionInfoSize = sizeof(osver);
  if (GetVersionEx(&osver))

  {
  if (osver.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32s)
  cout <<"Win32 ";
  else if (osver.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS)

  {
  if (osver.dwMinorVersion == 0 && (strchr(osver.szCSDVersion,'B') == NULL)
  && (strchr(osver.szCSDVersion,'C') == NULL))
  cout <<"Windows 95 ";
  else if (osver.dwMinorVersion == 0 && (strchr(osver.szCSDVersion,'B') != NULL))
  cout <<"Windows 95 OSR 2 ";
  else if (osver.dwMinorVersion == 0 && (strchr(osver.szCSDVersion,'C') != NULL))
  cout <<"Windows 95 OSR 2.5 ";
  else if (osver.dwMinorVersion == 10 && (strchr(osver.szCSDVersion,'A') == NULL))
  cout <<"Windows 98 ";
  else if (osver.dwMinorVersion == 10 && (strchr(osver.szCSDVersion,'A') != NULL))
  cout <<"Windows 98 Second Edition ";
  else if (osver.dwMinorVersion == 90)
  cout <<"Windows Millenium Edition ";
  else
  cout<<"Unknown Windows ";
  }
  else if (osver.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
  cout <<"Windows NT ";
  cout <<osver.dwMajorVersion<<"."<<osver.dwMinorVersion<<"."
  <<(osver.dwBuildNumber & 0xffff)<<osver.szCSDVersion<<endl;
  }
  else


  {
  cout <<"Cannot gain version information."<<endl;
  }
  system("pause");
  return 0;
  }
  [/CPP]

  ***********
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان