• سورس Site crawler به زبان پرل
  #1
  Note 
  با این کد میتونید تمام لینک ها و مسیر های یک سایت رو در یک فایل ذخیره کنید (مثلا اسکنر اکانتیس که یه بخش Site crawler داره )

  کد php:
  #!/usr/bin/perl

      
  use LWP::Simple;
      use 
  LWP::UserAgent;
      use 
  HTTP::Request;
      use 
  HTTP::Response;
      use 
  HTML::LinkExtor;
  $DEBUG=0;
  open(OUTPUT,">login.html")|| die "cannot open file\n";
  $browser LWP::UserAgent->new();

  $browser->timeout(10);

  print
  "Enter the URL for eg: http://www.abc.com/\n";
  $URL=<STDIN>;
  print
  "Enter the Depth of search : ";
  $depth=<STDIN>;
  $dep=$depth;
  my $request HTTP::Request->new(GET => $URL);
  my $response $browser->request($request);
  if (
  $response->is_error()) {printf "%s\n"$response->status_line;}
  $contents $response->content();
  print 
  OUTPUT $contents;
  %
  URLqueue = ();
  $been 0;
  $URLqueue{$URL} = 0;
  $thisURL = &find_new(%URLqueue);
  $x=1;
  # While there's a URL in our queue which we haven't looked at ...
  while(($thisURL ne "")&& $dep>-1){

  # Progress report.
  $count 0;
  while((
  $key,$value) = each(%URLqueue)){
      
  $count ++;
  }
  print 
  "-----------------------------------------\n";                            printf("Been: %d  To Go: %d\n"$been$count-$been);   
  if(
  $been==$x)
  {
  $x=$x+($count-$been);
  $dep--;
  }
                          print 
  "Current URL: $$thisURL[2]\n" if($DEBUG>=1);       

  &
  dump_stack();
  my $request HTTP::Request->new(GET =>$thisURL);
  my $response $browser->request($request);
  if (
  $response->is_error()) {printf "%s\n"$response->status_line;}
  $contents $response->content();
  print 
  OUTPUT $contents;
  my ($page_parser) = HTML::LinkExtor->new(undef,$thisURL);
         
  $page_parser->parse($contents)->eof;
         @
  links $page_parser->links;
        foreach 
  $link (@links) {print "$$link[2]\n";}
  foreach 
  $link (@links){
                         
  $newURL=$$link[2];
                      if(
  $URLqueue{$newURL} > 0){
              
  # Increment the count for URLs we've already checked out
              
  $URLqueue{$newURL}++;
              }
              else{
              
  # Add a zero record for URLs we haven't encountered
              
  $URLqueue{$newURL}=0;
              }
      
  }
  # Record the fact that we've been here, and get a new URL to process.
  $URLqueue{$thisURL} ++;
  $been ++;
  $thisURL = &find_new(%URLqueue);
  }
  sub find_new
  {
  local(%URLqueue) = @_;
  local($key$value);
  while((
  $key$value) = each(%URLqueue)){
      return 
  $key if($value == 0);
  }
  return 
  "";
  }
  sub dump_stack
  {
  local($key$x);
  local($done$togo) = ("""");

  foreach 
  $key (keys(%URLqueue)){
      if(
  $URLqueue{$key} == 0){
          
  $togo .= "  " $key "\n";
      }else{
          
  $done .= "  " $key " (hitcount = "
              
  $URLqueue{$key} . ")\n";
      }
  }

  print 
  "Been There:\n" $done;
  open(OUTPUT1,">login1.txt")|| die "cannot open file\n";
  print 
  OUTPUT1 "Number of URLs covered = ",$been;
  print 
  OUTPUT1 "\nBeen There:\n" .$done;
  close OUTPUT1;
  print 
  "To Go:\n" $togo;
  print
  "----------------continuing-----------------------\n";  پاسخ
  #2
  Note 
  چجوری استفاده کنیم؟

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note سورس تبدیل string به hexadecimal SOFTAFZAR 0 714 01-11-2012 ساعت 12:56
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note سورس نمایش اطلاعات وبسایت به زبان پرل SOFTAFZAR 0 708 20-07-2012 ساعت 14:34
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note سورس خواندن فایل متنی به زبان Perl SOFTAFZAR 0 696 15-07-2012 ساعت 18:07
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان