سورس Site crawler به زبان پرل
#1
Note 
با این کد میتونید تمام لینک ها و مسیر های یک سایت رو در یک فایل ذخیره کنید (مثلا اسکنر اکانتیس که یه بخش Site crawler داره )

کد php:
#!/usr/bin/perl

    
use LWP::Simple;
    use 
LWP::UserAgent;
    use 
HTTP::Request;
    use 
HTTP::Response;
    use 
HTML::LinkExtor;
$DEBUG=0;
open(OUTPUT,">login.html")|| die "cannot open file\n";
$browser LWP::UserAgent->new();

$browser->timeout(10);

print
"Enter the URL for eg: http://www.abc.com/\n";
$URL=<STDIN>;
print
"Enter the Depth of search : ";
$depth=<STDIN>;
$dep=$depth;
my $request HTTP::Request->new(GET => $URL);
my $response $browser->request($request);
if (
$response->is_error()) {printf "%s\n"$response->status_line;}
$contents $response->content();
print 
OUTPUT $contents;
%
URLqueue = ();
$been 0;
$URLqueue{$URL} = 0;
$thisURL = &find_new(%URLqueue);
$x=1;
# While there's a URL in our queue which we haven't looked at ...
while(($thisURL ne "")&& $dep>-1){

# Progress report.
$count 0;
while((
$key,$value) = each(%URLqueue)){
    
$count ++;
}
print 
"-----------------------------------------\n";                            printf("Been: %d  To Go: %d\n"$been$count-$been);   
if(
$been==$x)
{
$x=$x+($count-$been);
$dep--;
}
                        print 
"Current URL: $$thisURL[2]\n" if($DEBUG>=1);       

&
dump_stack();
my $request HTTP::Request->new(GET =>$thisURL);
my $response $browser->request($request);
if (
$response->is_error()) {printf "%s\n"$response->status_line;}
$contents $response->content();
print 
OUTPUT $contents;
my ($page_parser) = HTML::LinkExtor->new(undef,$thisURL);
       
$page_parser->parse($contents)->eof;
       @
links $page_parser->links;
      foreach 
$link (@links) {print "$$link[2]\n";}
foreach 
$link (@links){
                       
$newURL=$$link[2];
                    if(
$URLqueue{$newURL} > 0){
            
# Increment the count for URLs we've already checked out
            
$URLqueue{$newURL}++;
            }
            else{
            
# Add a zero record for URLs we haven't encountered
            
$URLqueue{$newURL}=0;
            }
    
}
# Record the fact that we've been here, and get a new URL to process.
$URLqueue{$thisURL} ++;
$been ++;
$thisURL = &find_new(%URLqueue);
}
sub find_new
{
local(%URLqueue) = @_;
local($key$value);
while((
$key$value) = each(%URLqueue)){
    return 
$key if($value == 0);
}
return 
"";
}
sub dump_stack
{
local($key$x);
local($done$togo) = ("""");

foreach 
$key (keys(%URLqueue)){
    if(
$URLqueue{$key} == 0){
        
$togo .= "  " $key "\n";
    }else{
        
$done .= "  " $key " (hitcount = "
            
$URLqueue{$key} . ")\n";
    }
}

print 
"Been There:\n" $done;
open(OUTPUT1,">login1.txt")|| die "cannot open file\n";
print 
OUTPUT1 "Number of URLs covered = ",$been;
print 
OUTPUT1 "\nBeen There:\n" .$done;
close OUTPUT1;
print 
"To Go:\n" $togo;
print
"----------------continuing-----------------------\n";پاسخ
#2
Note 
چجوری استفاده کنیم؟

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note سورس تبدیل string به hexadecimal SOFTAFZAR 0 687 01-11-2012 ساعت 12:56
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note سورس نمایش اطلاعات وبسایت به زبان پرل SOFTAFZAR 0 674 20-07-2012 ساعت 14:34
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note سورس خواندن فایل متنی به زبان Perl SOFTAFZAR 0 659 15-07-2012 ساعت 18:07
آخرین ارسال: SOFTAFZAR

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان