• تابع str_replace
  #1
  Note 
  از این تابع برای جازگیزن کردن رشته متنی بکار میره.

  چند مثال:
  کد php:
  <?php
  // Provides: <body text='black'>
  $bodytag str_replace("%body%""black""<body text='%body%'>");

  // Provides: Hll Wrld f PHP
  $vowels = array("a""e""i""o""u""A""E""I""O""U");
  $onlyconsonants str_replace($vowels"""Hello World of PHP");

  // Provides: You should eat pizza, beer, and ice cream every day
  $phrase  "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
  $healthy = array("fruits""vegetables""fiber");
  $yummy   = array("pizza""beer""ice cream");

  $newphrase str_replace($healthy$yummy$phrase);

  // Provides: 2
  $str str_replace("ll""""good golly miss molly!"$count);
  echo 
  $count;
  ?>

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان