تابع str_replace
#1
Note 
از این تابع برای جازگیزن کردن رشته متنی بکار میره.

چند مثال:
کد php:
<?php
// Provides: <body text='black'>
$bodytag str_replace("%body%""black""<body text='%body%'>");

// Provides: Hll Wrld f PHP
$vowels = array("a""e""i""o""u""A""E""I""O""U");
$onlyconsonants str_replace($vowels"""Hello World of PHP");

// Provides: You should eat pizza, beer, and ice cream every day
$phrase  "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$healthy = array("fruits""vegetables""fiber");
$yummy   = array("pizza""beer""ice cream");

$newphrase str_replace($healthy$yummy$phrase);

// Provides: 2
$str str_replace("ll""""good golly miss molly!"$count);
echo 
$count;
?>

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان