• کد آپلود فایل با php
  #1
  Note 
  کد بسیار ساده و پایه ای برای آپلود فایل
  [HTML]
  <form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="POST">
  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="512000" />
  Send this file: <input name="userfile" type="file" />
  <input type="submit" value="Send File" />
  </form>
  [/HTML]

  کد php:
  <?php

  $uploaddir 
  '/var/www/uploads/';
  $uploadfile $uploaddir basename($_FILES['userfile']['name']);

  echo 
  "<p>";

  if (
  move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
    echo 
  "File is valid, and was successfully uploaded.\n";
  } else {
     echo 
  "Upload failed";
  }

  echo 
  "</p>";
  echo 
  '<pre>';
  echo 
  'Here is some more debugging info:';
  print_r($_FILES);
  print 
  "</pre>";

  ?>


  /*---------------------------------------------------------------------------

  کد آپلود فایل با php کمی پیشرفته تر

  کد php:
  <?php
  if(isset($_FILES['image'])){
      
  $errors= array();
      
  $file_name $_FILES['image']['name'];
      
  $file_size =$_FILES['image']['size'];
      
  $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
      
  $file_type=$_FILES['image']['type'];   
      
  $file_ext=explode('.',$_FILES['image']['name']);
      
  $file_ext=end($file_ext);
      
  $extensions = array("jpeg","jpg","png");         
      if(
  in_array($file_ext,$extensions )=== false){
       
  $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";
      }
      if(
  $file_size 2097152){
      
  $errors[]='File size must be excately 2 MB';
      }                
      if(empty(
  $errors)==true){
          
  move_uploaded_file($file_tmp,$file_name);
          echo 
  "Success";
      }else{
          
  print_r($errors);
      }
  }
  ?>
  <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="image" />
      <input type="submit"/>
  </form> 


  آموزش-> Single File Upload With PHP | Tech Stream

  نکته مهم: این کدها اونقدر امنیت ندارن که بخواید ازش برای آپلود کردن فایل تو سایتتون استفاده کنید.

  آخرین ویرایش: 08-04-2014 ساعت 18:09، توسط Stack OverFlow
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان