کد آپلود فایل با php
#1
Note 
کد بسیار ساده و پایه ای برای آپلود فایل
[HTML]
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="POST">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="512000" />
Send this file: <input name="userfile" type="file" />
<input type="submit" value="Send File" />
</form>
[/HTML]

کد php:
<?php

$uploaddir 
'/var/www/uploads/';
$uploadfile $uploaddir basename($_FILES['userfile']['name']);

echo 
"<p>";

if (
move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
  echo 
"File is valid, and was successfully uploaded.\n";
} else {
   echo 
"Upload failed";
}

echo 
"</p>";
echo 
'<pre>';
echo 
'Here is some more debugging info:';
print_r($_FILES);
print 
"</pre>";

?>


/*---------------------------------------------------------------------------

کد آپلود فایل با php کمی پیشرفته تر

کد php:
<?php
if(isset($_FILES['image'])){
    
$errors= array();
    
$file_name $_FILES['image']['name'];
    
$file_size =$_FILES['image']['size'];
    
$file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
    
$file_type=$_FILES['image']['type'];   
    
$file_ext=explode('.',$_FILES['image']['name']);
    
$file_ext=end($file_ext);
    
$extensions = array("jpeg","jpg","png");         
    if(
in_array($file_ext,$extensions )=== false){
     
$errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";
    }
    if(
$file_size 2097152){
    
$errors[]='File size must be excately 2 MB';
    }                
    if(empty(
$errors)==true){
        
move_uploaded_file($file_tmp,$file_name);
        echo 
"Success";
    }else{
        
print_r($errors);
    }
}
?>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="image" />
    <input type="submit"/>
</form> 


آموزش-> Single File Upload With PHP | Tech Stream

نکته مهم: این کدها اونقدر امنیت ندارن که بخواید ازش برای آپلود کردن فایل تو سایتتون استفاده کنید.

آخرین ویرایش: 08-04-2014 ساعت 18:09، توسط Stack OverFlow
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان