کار با store procedure
#1
Note 
سلام
واسه اینکه از store procedure ها تو ویژال استفاده کنیم باید قبلش از کدهای اتصال پایگاه داده (data connection,...) استفاده کرد؟؟

پاسخ
#2
Note 
سلام. بله حتما نیاز هست که اینکارو انجام بدی

مثال
[CSHARP]
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
DataSet ds = new DataSet();
SqlConnection con;
//Here we declare the parameter which we have to use in our application
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
SqlParameter sp1 = new SqlParameter();
SqlParameter sp2 = new SqlParameter();
SqlParameter sp3 = new SqlParameter();
SqlParameter sp4 = new SqlParameter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
con = new SqlConnection("server=(local); database= gaurav;uid=sa;pwd=");
cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox1.Text;
cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox2.Text;
cmd.Parameters.Add("@ConfirmPassword", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox3.Text;
cmd.Parameters.Add("@EmailID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox4.Text;
cmd = new SqlCommand("submitrecord", con);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
}
[/CSHARP]

اینجا submitrecord اسم Stored proc ـه

I - YOU = FALSE
استاد ازم میپرسه چند تا وب سرور نام ببر میگم Apache,Lite speed,tomcat
استاد مینویسه: Apache,Light smith,tomcat
استاده داریم؟ :i'm_ok:
پاسخ
#3
Note 
مثال دیگه:
[CSHARP]
create procedure sp_Test
(
@Id int, @Name varchar(50)
)
Insert into table1(Id, FullName) values(@Id,@Name)


==================


try
{
sqlConnection = new SqlConnection(dbConnectionString);
SqlCommand command = new SqlCommand("sp_Test", sqlConnection);
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
command.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.VarChar).Value = txtId.Text;
command.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.DateTime).Value = txtName.Text;
sqlConnection.Open();
return command.ExecuteNonQuery();
sqlConnection.Close();
}
catch (SqlException ex)
{
Console.WriteLine("SQL Error" + ex.Message.ToString());
return 0;
}
[/CSHARP]

I - YOU = FALSE
استاد ازم میپرسه چند تا وب سرور نام ببر میگم Apache,Lite speed,tomcat
استاد مینویسه: Apache,Light smith,tomcat
استاده داریم؟ :i'm_ok:
پاسخ
#4
Note 
بنده یه پروسیجر برای ورود دانشجویان ساختم بنامsp_slogin
این کدهایی که تو اسکیول زدم
CREATE PROCEDURE sp_slogin

@smelli nvarchar(10),
@spass nvarchar(50)
AS
if (select count(smelli) from students where smelli=@smelli and [spass] = @spass )<>0
return 1;
else
begin
return 0;
END
از طرفی توی ویژال هم زدم:
protected void btnEnter_Click(string smelli, string spass)
{
if (txtPass.Text.Trim() != "" && txtMelli.Text.Trim() != "" && ddlList.SelectedValue == "2")
{
SqlConnection cn = new SqlConnection();
SqlCommand cm = new SqlCommand();

cm.CommandText = "sp_slogin";
cm.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cm.Parameters.AddWithValue("@smelli", smelli).Value = txtMelli.Text;
cm.Parameters.AddWithValue("@spass", spass).Value = txtPass.Text;


cn.Open();
cm.ExecuteNonQuery();
cn.Close();

}
}
کجاش اشکال داره که اجرا نمیشه؟؟؟
دوستان راهنمایی بفرمایید

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان