• کار با store procedure
  #1
  Note 
  سلام
  واسه اینکه از store procedure ها تو ویژال استفاده کنیم باید قبلش از کدهای اتصال پایگاه داده (data connection,...) استفاده کرد؟؟

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام. بله حتما نیاز هست که اینکارو انجام بدی

  مثال
  [CSHARP]
  using System;
  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using System.Data.SqlClient;
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  {
  DataSet ds = new DataSet();
  SqlConnection con;
  //Here we declare the parameter which we have to use in our application
  SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  SqlParameter sp1 = new SqlParameter();
  SqlParameter sp2 = new SqlParameter();
  SqlParameter sp3 = new SqlParameter();
  SqlParameter sp4 = new SqlParameter();

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {
  con = new SqlConnection("server=(local); database= gaurav;uid=sa;pwd=");
  cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox1.Text;
  cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox2.Text;
  cmd.Parameters.Add("@ConfirmPassword", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox3.Text;
  cmd.Parameters.Add("@EmailID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox4.Text;
  cmd = new SqlCommand("submitrecord", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  con.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  con.Close();
  }
  }
  [/CSHARP]

  اینجا submitrecord اسم Stored proc ـه

  I - YOU = FALSE
  استاد ازم میپرسه چند تا وب سرور نام ببر میگم Apache,Lite speed,tomcat
  استاد مینویسه: Apache,Light smith,tomcat
  استاده داریم؟ :i'm_ok:
  پاسخ
  #3
  Note 
  مثال دیگه:
  [CSHARP]
  create procedure sp_Test
  (
  @Id int, @Name varchar(50)
  )
  Insert into table1(Id, FullName) values(@Id,@Name)


  ==================


  try
  {
  sqlConnection = new SqlConnection(dbConnectionString);
  SqlCommand command = new SqlCommand("sp_Test", sqlConnection);
  command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  command.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.VarChar).Value = txtId.Text;
  command.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.DateTime).Value = txtName.Text;
  sqlConnection.Open();
  return command.ExecuteNonQuery();
  sqlConnection.Close();
  }
  catch (SqlException ex)
  {
  Console.WriteLine("SQL Error" + ex.Message.ToString());
  return 0;
  }
  [/CSHARP]

  I - YOU = FALSE
  استاد ازم میپرسه چند تا وب سرور نام ببر میگم Apache,Lite speed,tomcat
  استاد مینویسه: Apache,Light smith,tomcat
  استاده داریم؟ :i'm_ok:
  پاسخ
  #4
  Note 
  بنده یه پروسیجر برای ورود دانشجویان ساختم بنامsp_slogin
  این کدهایی که تو اسکیول زدم
  CREATE PROCEDURE sp_slogin

  @smelli nvarchar(10),
  @spass nvarchar(50)
  AS
  if (select count(smelli) from students where smelli=@smelli and [spass] = @spass )<>0
  return 1;
  else
  begin
  return 0;
  END
  از طرفی توی ویژال هم زدم:
  protected void btnEnter_Click(string smelli, string spass)
  {
  if (txtPass.Text.Trim() != "" && txtMelli.Text.Trim() != "" && ddlList.SelectedValue == "2")
  {
  SqlConnection cn = new SqlConnection();
  SqlCommand cm = new SqlCommand();

  cm.CommandText = "sp_slogin";
  cm.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
  cm.Parameters.AddWithValue("@smelli", smelli).Value = txtMelli.Text;
  cm.Parameters.AddWithValue("@spass", spass).Value = txtPass.Text;


  cn.Open();
  cm.ExecuteNonQuery();
  cn.Close();

  }
  }
  کجاش اشکال داره که اجرا نمیشه؟؟؟
  دوستان راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان