• کلاس تولید XML با PHP
  #1
  Note 
  کد php:
  ************************************************************************
  Example:
  ************************************************************************
   
   
  $xml = new XML('artikel.xml'); 
  $xml->print_nodes(); 
   
  ?>    
   
  ***********************************************************************
  Script
  ***********************************************************************
   
   
  <?php 
   
  # This script formats a xml file according to some rules. These rules 
  # are processed in the function that xml_set_character_data_handler 
  # defines. We have to remember, in which element we are, and furthermore, 
  # which ancestor elements the current element has. 
   
  class Node 
   
     var $name
   
     var $attributes
   
     var $ancestors "/" 
   
     var $data
   
     var $type
   
   
     function Node($tree) { 
   
         $this->name array_pop($tree); 
   
         $this->ancestors .= implode("/"$tree); 
   
     
   
   
     function add_data($value) { 
   
         $this->data .= ' '.$value
   
     
   
   
     function get_type() { 
   
         if (strlen($this->data) > 0) { 
   
             return "with CDATA" 
   
         } else { 
   
             return "without CDATA" 
   
         
   
     
   
   
     function level() { 
   
         if ($this->ancestors == "/") return 0
   
       if (preg_match_all("/(\/{1})/"$this->ancestors$result,PREG_PATTERN_ORDER)) { 
   
         return (count($result[0])); 
   
       } else { 
   
         return 0
   
         
   
     
   
   
     function has_attributes() { 
   
         return (is_array($this->attributes)); 
   
     
   
   
     function print_name() { 
   
         return "$this->name"
   
     
   
   
     function is_child($node) { 
   
         $result preg_match("/^$ancestors/"$node->ancestors$match); 
   
         if ($node->ancestors == $this->ancestors$result false
   
         return $result
   
     

   
  class 
  XML 
   
     var $file
   
     var $tree = array(); 
   
     var $nodes = array(); 
   
     var $PIs
   
     var $format_body "font-family:Verdana;font-size:10pt;" 
   
     var $format_bracket "color:blue;" 
   
     var $format_element "font-family:Verdana;font-weight:bold;font-size:10pt;" 
   
     var $format_attribute "font-family:Courier;font-size:10pt;" 
   
     var $format_data "font-size:12pt;" 
   
     var $format_attribute_name "color:#444444;" 
   
     var $format_attribute_value "font-family:Courier;font-size:10pt;color:red;" 
   
     var $format_blanks "   " 
   
   
     function XML($filename) { 
   
         $this->file $filename
   
         $xml_parser xml_parser_create(); 
   
         xml_set_object($xml_parser,&$this); 
   
         xml_set_element_handler($xml_parser"startElement""endElement"); 
   
         xml_set_character_data_handler($xml_parser"characterData"); 
   
         xml_set_processing_instruction_handler ($xml_parser"process_instruction"); 
   
                 # Why should one want to use case-folding with XML? XML is case-sensitiv, I think this is nonsense 
   
         xml_parser_set_option($xml_parserXML_OPTION_CASE_FOLDINGfalse); 
   
   
         if (!($fp = @fopen($this->file"r"))) { 
   
             die(print("Couldn't open file: $this->file\n")); 
   
         
   
   
         while ($data fread($fp4096)) { 
   
           if (!xml_parse($xml_parser$datafeof($fp))) { 
   
             die(sprintf("XML error: %s at line %d\n"
   
               xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)), 
   
               xml_get_current_line_number($xml_parser))); 
   
           
   
         
   
     
   
   
     function startElement($parser$name$attribs) { 
   
         # Adding the additional element to the tree, including attributes 
   
         $this->tree[] = $name
   
   
         $node = new Node($this->tree); 
   
         while (list($k$v) = each($attribs)) { 
   
             $node->attributes[$k] = $v
   
       
   
         $this->nodes[] = $node
   
     
   
   
     function endElement($parser$name) { 
   
         # Adding a new element, describing the end of the tag 
   
         # But only, if the Tag has CDATA in it! 
   
   
         # Check 
   
         if (count($this->nodes) >= 1) { 
   
             $prev_node $this->nodes[count($this->nodes)-1]; 
   
             if (strlen($prev_node->data) > || $prev_node->name != $name) { 
   
                 $this->tree[count($this->tree)-1] = "/".$this->tree[count($this->tree)-1]; 
   
                 $this->nodes[] = new Node($this->treeNULL); 
   
             } else { 
   
                 # Adding a slash to the end of the prev_node 
   
                 $prev_node->name $prev_node->name."/" 
   
                 $this->nodes[count($this->nodes)-1]->name $this->nodes[count($this->nodes)-1]->name."/" 
   
             
   
         
   
   
         # Removing the element from the tree 
   
         array_pop($this->tree); 
   
     
   
   
     function characterData($parser$data) { 
   
         $data ltrim($data); 
   
         if ($data != ""$this->nodes[count($this->nodes)-1]->add_data($data); 
   
     
   
   
     function process_instruction($parser$target$data) { 
   
         if (preg_match("/xml:stylesheet/"$target$match) && preg_match("/type=\"text\/xsl\"/"$data$match)) { 
   
             preg_match("/href=\"(.+)\"/i"$data$this->PIs); 
  #            print "<b>found xls pi: $PIs[1]</b><br>\n" 
   
         
   
     
   
   
     function print_nodes() { 
   
         # Printing the header 
   
         print "<html><head><title>".$this->nodes[0]->name."</title></head>" 
   
         print "<body style=\"".$this->format_body."\">\n" 
   
   
         # Printing the XML  Data 
   
         for ($i 0$i count($this->nodes); $i++) { 
   
             $node $this->nodes[$i]; 
   
   
             # Checking: Empty element 
   
             if ($node->name[strlen($node->name)-1] == "/") { 
   
                 $end_char "/" 
   
                 $node->name substr($node->name0strlen($node->name)-1); 
   
             } else { 
   
                 $end_char "" 
   
             
   
   
             # Writing whitespaces, but only if it's _no_ closing element that follows 
   
             # directly on it's opening element 
   
             if (!("/".$this->nodes[$i-1]->name == $node->name)) { 
   
                 for ($j 0$j $node->level(); $j++) echo $this->format_blanks
   
             
   
             echo "<span style=\"".$this->format_bracket."\"><</span><span style=\"".$this->format_element."\">".$node->name."</span>" 
   
             if ($node->has_attributes()) { 
   
                 $keys array_keys($node->attributes); 
   
                 for ($j 0$j count($keys); $j++) { 
   
                     printf(" <span style=\"%s\">%s=\"</span><span style=\"%s\">%s</span><span style=\"%s\">\"</span>"$this->format_attribute_name$keys[$j], $this->format_attribute_value$node->attributes[$keys[$j]], $this->format_attribute_name); 
   
                 
   
                 echo " " 
   
             
   
   
             echo "<span style=\"".$this->format_element."\">$end_char</span><span style=\"".$this->format_bracket."\">></span>" 
   
   
             if (strlen($node->data) > 0) echo "<span style=\"".$this->format_data."\">".ltrim($node->data)."</span>" 
   
             else echo "<br>\n" 
   
         
   
   
         # Printing the footer 
   
         print "</body></html>\n" 
   
     


  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note PHP - تابع تولید رشته تصادفی با طول مشخص mahbobe.prog 2 935 14-11-2014 ساعت 19:36
  آخرین ارسال: mahbobe.prog
  Note php: اتصال اتوماتیک به دیتابیس hasti 8 1,457 07-07-2014 ساعت 12:45
  آخرین ارسال: hasti
  Note تولید رشته تصادفی با کارکترها و طول مشخص SOFTAFZAR 0 767 14-01-2014 ساعت 15:00
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note تولید رشته تصادفی در PHP WWWorker 0 792 04-01-2014 ساعت 12:44
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note Include کردن اتوماتیک همه فایل ها در یک مسیر PHP.sec 1 702 08-10-2013 ساعت 11:47
  آخرین ارسال: @EchO

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان