• مجموعه سورس کدهای ++C
  #1
  Note 
  برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را تشخیص دهد .

  کد:
  #include <iostream>

  using namespace std ;

  bool isEven(int) ;

  int main() {

  // تعریف متغیر

        int num;

        cout << "Please Enter Your Number :" ;

        cin >> num ;

        if (isEven(num))

               cout << "\nYour Number Is Even." ;
        else

               cout << "\nYour Number Is Odd." ;

        return 0;
  }

  // تعریف تابع جهت تعیین زوج یا فرد بودن عدد ورودی

  bool isEven(int num)

        {

        if (num%2 == 0)

               return true ;

        else

               return false ;
  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:46، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #2
  Note 
  برنامه ای بنویسید که توان n ام عدد m را محاسبه کند .

  کد:
  #include <iostream>

  using namespace std ;

  int main() {

  // تعریف متغیرها

        int number , power , count ;

        cout << "Enter number: " ;

        cin >>  number ;

        cout << "Enter the power: " ;

        cin >> power ;

        count = 1 ;

  // استفاده از حلقه تکرار با تعداد دفعات معین به منظور ضرب پی در پی پایه به تعداد توان

        for ( int i = 1 ; i <= power ; i ++ )

        {

               count = count * number ;

        }

  // چاپ خروجی و نتیجه به توان رساندن دو عدد ورودی

        cout << "Result is : " << count ;

        return 0;

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:47، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #3
  Note 
  برنامه ای بنویسید که مقلوب یک عدد صحیح را محاسبه و چاپ نماید .

  کد:
  #include <iostream>

  using namespace std ;

  int main() {

  // تعریف متغیرها

        int num , r , k ;

        cout << "Enter the Number : " ;

        cin >> num ;

        cout <<"\n\nThe number which is achieved by reversing its digits is equal to : "<<endl;

        while ( num >= 1)

        {

               r = num % 10 ;

               num = num / 10 ;

  // چاپ رقم به رقم عدد مقلوب شده بواسطه انجام تقسیمات متوالی بر 10 و نمایش باقیمانده

               cout << r ;

        }

        return 0 ;
  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:47، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #4
  Note 
  کد:
  #include <iostream>

  #include <cmath>

  using namespace std;

  double factorial(int);

  double taylorSine(double, double);

  int main() {

  // تعریف متغیر استفاده شده در بدنه اصلی برنامه

     double rad ;

  // گرفتن زاویه از کاربر و تاکید بر رادیان بودن آن

     cout <<"Enter your degree in RAD : ";

     cin >> rad ;

     cout <<"\n\nSin( "<<rad<<" ) = " << taylorSine(rad,19);

     return 0 ;

  }

  // تابع محاسبه فاکتوریل یک عدد

  double factorial(int num){

         double fact = 1;

         for(int i = 1; i <= num; i++){

                 fact = fact * i;

         }

         return fact;

  }

  // تابع محاسبه مقدار سینوس با استفاده از بسط تیلور آن

  double taylorSine(double num, double precision ){

         double value = 0;

         for(int n = 0; n < precision; n++){

                 value += pow(-1.0, n) * pow(num, 2*n+1) / factorial(2*n + 1);

        }

         return value;
  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:48، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #5
  Note 
  کد:
  #include <iostream>

  #include <cmath>

  using namespace std ;

  double factorial(int) ;

  double ApproxE(int) ;

  int main(){

  // تعریف متغیر استفاده شده در بدنه اصلی برنامه

         int prec ;

         cout <<"Enter the Precision : ";

         cin >> prec ;

         cout << "\n\nNeper number is : " << ApproxE(prec) << endl;        

         return 0;

  }

  // تابع محاسبه فاکتوریل یک عدد

  double factorial(int num){

         double fact = 1;

         for(int i = 1; i <= num; i++){

                 fact *= i;

         }

         return fact;

  }

  double ApproxE(int n){

         double value = 0;

         for(int i = 0; i <= n; i++)

         {

                 value += 1 / factorial(i);

         }

  // مقدار تقریبی عدد نپر

         return value;      

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #6
  Note 
  برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند .

  کد:
  #include <iostream>

  using namespace std ;

  void main() {

  // تعریف متغیرها

        int a , b , c ;

        cout << "Enter the first number : " ;

        cin >> a  ;

        cout << "\nEnter the second number : " ;

        cin >>  b ;

  // مرتب کردن دو عدد ورودی به ترتیب بزرگی به کوچکی

        if ( a > b )

        {

               c = a ;

               a = b ;

               b = c ;

        }

        if ( a % 2 != 0 )

        {

  // اگر عدد کوچکتر ، عددی فرد بود آنرا به عددی زوج مطابق دستور زیر تبدیل می کنیم

               a = a - 1 ;

        }

        while ( b > a + 2 )

        {

               a = a + 2 ;

               cout << a <<" " ;

         }

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #7
  Note 
  کد:
  #include <iostream>

  using namespace std ;

  int main() {

  // تعریف متغیرها

        int num , i ;

        int j = 0 ;

        cout << "Enter the number : " ;

        cin >> num ;

        i = 1;

        while ( i <= num )

        {

               if (num % i == 0 )

               {

                      j++ ;

                      cout << i <<endl ;

               }

               i++ ;

        }

        cout <<"\n\n ( "<< num <<" ) has "<< j <<" denominators ." ;

        return 0 ;

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #8
  Note 
  کد:
  #include <iostream>

  #include <cmath>

  using namespace std ;

  int main() {

  // تعریف متغیرها

     double a,b,c,d;

     cout << "ax^2 + bx + c = 0" ;

  // گرفتن ضرایب معادله درجه دوم

     cout << "\n\nInput values of a : " ;

     cin >> a ;

     cout << "\nInput values of b : " ;

     cin >> b ;

     cout << "\nInput values of c : " ;

     cin >> c;

  // محاسبه پارامتر دلتا

     d = b*b-(4*a*c);

     if(d>=0)

     {

  // چنانچه معادله دارای ریشه های حقیقی باشد

         cout << "\nThe first real root is : " << (-b+sqrt(d))/(2*a) ;

         cout << "\nThe second real root is : " << (-b-sqrt(d))/(2*a) ;

     }

     else{

  // چنانچه معادله دارای ریشه های موهومی باشد

         cout << "\nThe first Complex root is : " << (-b)/(2*a) <<" + i "<<sqrt(-d)/(2*a) ;

         cout << "\nThe first Complex root is : " << (-b)/(2*a) <<" - i "<<sqrt(-d)/(2*a) ;

     }

     return 0;

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #9
  Note 
  کد:
  #include <iostream>

  #include <cmath>

  using namespace std ;

  int main() {

  // تعریف متغیر

        double a, b, h, xn, xi, sum =0 ;

  // گرفتن کران پایین از کاربر

        cout <<("Insert a (bottom bound): ") ;

        cin >> a ;

  // گرفتن کران بالا از کاربر

        cout << ("\nInsert b (top bound ) : " ) ;

        cin >> b ;

  // گرفتن طول بازه ها از کاربر

        cout << ("\nInsert h (Interval) : " ) ;

        cin >> h ;

        xi = a;

        while(xi < b)

        {

               xn = xi + h ;

  // محاسبه سطح منحنی بر اساس مجموع مساحتهای ذوزنقه ها

               sum = sum + (h / 2)*((xi*xi*xi) + (xn*xn*xn));

               xi = xn ;

        }

        cout << "\nIntegral of y=x^3 is (Trapezoidal rule) : " << sum ;

        return 0;

  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  #10
  Note 
  کد:
  #include<iostream>

  #include<cmath>

  using namespace std;

  #define MAXITER 50

  // تعریف ثابتی برای نشان دادن میزان همگرایی

  #define EPS 1.0e-10              

  double f(double) ;

  double bisect(double,double);

  int main(void){

         double a,b,root;

         cout<<"Enter 2 starting values  "<<endl;

         cout<<"A : ";

         cin>>a;

         cout<<"\nB : ";

         cin>>b;

         root = bisect(a,b);

         cout<<"Root is at : "<<root<<endl;

         return 0;

  }

  // تعریف تابعی که می خواهیم ریشه آن را بدست آوریم

  double f(double x){

         return (x-cos(x));

  }

  // اعمال روش نصف نمودن بازه و تست روش نصف کردن

  double bisect(double a,double b){

         int n;

         double c;

         for(n=0;n<MAXITER;n++){

                 c=(a+b)/2.0;

                 if(fabs(f(c))<EPS)        break;

                 if(f(a)*f(c)<0.0)        b=c;

                 else a=c;
         }

         return c;
  }

  آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
    سوال برنامه نویسی سی پلاس khatereh202020 0 577 18-11-2015 ساعت 16:17
  آخرین ارسال: khatereh202020
  Note سورس جمع دو چند جمله ای در ++C SOFTAFZAR 0 1,105 03-03-2013 ساعت 13:03
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note سوال ++C elahe 3 1,007 31-01-2013 ساعت 21:00
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note سورس حل معادله به زبان C SOFTAFZAR 0 1,154 05-11-2012 ساعت 14:14
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان