مجموعه سورس کدهای ++C
#1
Note 
برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را تشخیص دهد .

کد:
#include <iostream>

using namespace std ;

bool isEven(int) ;

int main() {

// تعریف متغیر

      int num;

      cout << "Please Enter Your Number :" ;

      cin >> num ;

      if (isEven(num))

             cout << "\nYour Number Is Even." ;
      else

             cout << "\nYour Number Is Odd." ;

      return 0;
}

// تعریف تابع جهت تعیین زوج یا فرد بودن عدد ورودی

bool isEven(int num)

      {

      if (num%2 == 0)

             return true ;

      else

             return false ;
}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:46، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#2
Note 
برنامه ای بنویسید که توان n ام عدد m را محاسبه کند .

کد:
#include <iostream>

using namespace std ;

int main() {

// تعریف متغیرها

      int number , power , count ;

      cout << "Enter number: " ;

      cin >>  number ;

      cout << "Enter the power: " ;

      cin >> power ;

      count = 1 ;

// استفاده از حلقه تکرار با تعداد دفعات معین به منظور ضرب پی در پی پایه به تعداد توان

      for ( int i = 1 ; i <= power ; i ++ )

      {

             count = count * number ;

      }

// چاپ خروجی و نتیجه به توان رساندن دو عدد ورودی

      cout << "Result is : " << count ;

      return 0;

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:47، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#3
Note 
برنامه ای بنویسید که مقلوب یک عدد صحیح را محاسبه و چاپ نماید .

کد:
#include <iostream>

using namespace std ;

int main() {

// تعریف متغیرها

      int num , r , k ;

      cout << "Enter the Number : " ;

      cin >> num ;

      cout <<"\n\nThe number which is achieved by reversing its digits is equal to : "<<endl;

      while ( num >= 1)

      {

             r = num % 10 ;

             num = num / 10 ;

// چاپ رقم به رقم عدد مقلوب شده بواسطه انجام تقسیمات متوالی بر 10 و نمایش باقیمانده

             cout << r ;

      }

      return 0 ;
}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:47، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#4
Note 
کد:
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

double factorial(int);

double taylorSine(double, double);

int main() {

// تعریف متغیر استفاده شده در بدنه اصلی برنامه

   double rad ;

// گرفتن زاویه از کاربر و تاکید بر رادیان بودن آن

   cout <<"Enter your degree in RAD : ";

   cin >> rad ;

   cout <<"\n\nSin( "<<rad<<" ) = " << taylorSine(rad,19);

   return 0 ;

}

// تابع محاسبه فاکتوریل یک عدد

double factorial(int num){

       double fact = 1;

       for(int i = 1; i <= num; i++){

               fact = fact * i;

       }

       return fact;

}

// تابع محاسبه مقدار سینوس با استفاده از بسط تیلور آن

double taylorSine(double num, double precision ){

       double value = 0;

       for(int n = 0; n < precision; n++){

               value += pow(-1.0, n) * pow(num, 2*n+1) / factorial(2*n + 1);

      }

       return value;
}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:48، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#5
Note 
کد:
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std ;

double factorial(int) ;

double ApproxE(int) ;

int main(){

// تعریف متغیر استفاده شده در بدنه اصلی برنامه

       int prec ;

       cout <<"Enter the Precision : ";

       cin >> prec ;

       cout << "\n\nNeper number is : " << ApproxE(prec) << endl;        

       return 0;

}

// تابع محاسبه فاکتوریل یک عدد

double factorial(int num){

       double fact = 1;

       for(int i = 1; i <= num; i++){

               fact *= i;

       }

       return fact;

}

double ApproxE(int n){

       double value = 0;

       for(int i = 0; i <= n; i++)

       {

               value += 1 / factorial(i);

       }

// مقدار تقریبی عدد نپر

       return value;      

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#6
Note 
برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند .

کد:
#include <iostream>

using namespace std ;

void main() {

// تعریف متغیرها

      int a , b , c ;

      cout << "Enter the first number : " ;

      cin >> a  ;

      cout << "\nEnter the second number : " ;

      cin >>  b ;

// مرتب کردن دو عدد ورودی به ترتیب بزرگی به کوچکی

      if ( a > b )

      {

             c = a ;

             a = b ;

             b = c ;

      }

      if ( a % 2 != 0 )

      {

// اگر عدد کوچکتر ، عددی فرد بود آنرا به عددی زوج مطابق دستور زیر تبدیل می کنیم

             a = a - 1 ;

      }

      while ( b > a + 2 )

      {

             a = a + 2 ;

             cout << a <<" " ;

       }

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#7
Note 
کد:
#include <iostream>

using namespace std ;

int main() {

// تعریف متغیرها

      int num , i ;

      int j = 0 ;

      cout << "Enter the number : " ;

      cin >> num ;

      i = 1;

      while ( i <= num )

      {

             if (num % i == 0 )

             {

                    j++ ;

                    cout << i <<endl ;

             }

             i++ ;

      }

      cout <<"\n\n ( "<< num <<" ) has "<< j <<" denominators ." ;

      return 0 ;

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:49، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#8
Note 
کد:
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std ;

int main() {

// تعریف متغیرها

   double a,b,c,d;

   cout << "ax^2 + bx + c = 0" ;

// گرفتن ضرایب معادله درجه دوم

   cout << "\n\nInput values of a : " ;

   cin >> a ;

   cout << "\nInput values of b : " ;

   cin >> b ;

   cout << "\nInput values of c : " ;

   cin >> c;

// محاسبه پارامتر دلتا

   d = b*b-(4*a*c);

   if(d>=0)

   {

// چنانچه معادله دارای ریشه های حقیقی باشد

       cout << "\nThe first real root is : " << (-b+sqrt(d))/(2*a) ;

       cout << "\nThe second real root is : " << (-b-sqrt(d))/(2*a) ;

   }

   else{

// چنانچه معادله دارای ریشه های موهومی باشد

       cout << "\nThe first Complex root is : " << (-b)/(2*a) <<" + i "<<sqrt(-d)/(2*a) ;

       cout << "\nThe first Complex root is : " << (-b)/(2*a) <<" - i "<<sqrt(-d)/(2*a) ;

   }

   return 0;

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#9
Note 
کد:
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std ;

int main() {

// تعریف متغیر

      double a, b, h, xn, xi, sum =0 ;

// گرفتن کران پایین از کاربر

      cout <<("Insert a (bottom bound): ") ;

      cin >> a ;

// گرفتن کران بالا از کاربر

      cout << ("\nInsert b (top bound ) : " ) ;

      cin >> b ;

// گرفتن طول بازه ها از کاربر

      cout << ("\nInsert h (Interval) : " ) ;

      cin >> h ;

      xi = a;

      while(xi < b)

      {

             xn = xi + h ;

// محاسبه سطح منحنی بر اساس مجموع مساحتهای ذوزنقه ها

             sum = sum + (h / 2)*((xi*xi*xi) + (xn*xn*xn));

             xi = xn ;

      }

      cout << "\nIntegral of y=x^3 is (Trapezoidal rule) : " << sum ;

      return 0;

}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
#10
Note 
کد:
#include<iostream>

#include<cmath>

using namespace std;

#define MAXITER 50

// تعریف ثابتی برای نشان دادن میزان همگرایی

#define EPS 1.0e-10              

double f(double) ;

double bisect(double,double);

int main(void){

       double a,b,root;

       cout<<"Enter 2 starting values  "<<endl;

       cout<<"A : ";

       cin>>a;

       cout<<"\nB : ";

       cin>>b;

       root = bisect(a,b);

       cout<<"Root is at : "<<root<<endl;

       return 0;

}

// تعریف تابعی که می خواهیم ریشه آن را بدست آوریم

double f(double x){

       return (x-cos(x));

}

// اعمال روش نصف نمودن بازه و تست روش نصف کردن

double bisect(double a,double b){

       int n;

       double c;

       for(n=0;n<MAXITER;n++){

               c=(a+b)/2.0;

               if(fabs(f(c))<EPS)        break;

               if(f(a)*f(c)<0.0)        b=c;

               else a=c;
       }

       return c;
}

آخرین ویرایش: 06-07-2015 ساعت 17:50، توسط SOFTAFZAR
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال برنامه نویسی سی پلاس khatereh202020 0 479 18-11-2015 ساعت 16:17
آخرین ارسال: khatereh202020
Note سورس جمع دو چند جمله ای در ++C SOFTAFZAR 0 1,069 03-03-2013 ساعت 13:03
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note سوال ++C elahe 3 712 31-01-2013 ساعت 21:00
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note سورس حل معادله به زبان C SOFTAFZAR 0 845 05-11-2012 ساعت 14:14
آخرین ارسال: SOFTAFZAR

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان