• دانلود ایمیل از سرور pop3
  #1
  Note 
  کد:
  Imports System
  Imports System.Net.Sockets
  Imports System.Text
  Imports System.IO

  کد php:
  Module POP3Message1


      Dim Server 
  As TcpClient
      Dim NetStrm 
  As NetworkStream
      Dim RdStrm 
  As StreamReader

      
  Public Function connect() As Integer
          Dim POP3Account 
  As String
          POP3Account 
  "mail.mavensystems.biz"
          
  If POP3Account.Trim "" Then Exit Function
          Try
              
  Server = New TcpClient(POP3Account.Trim110)
              
  NetStrm Server.GetStream
              RdStrm 
  = New StreamReader(Server.GetStream)
          Catch 
  exc As Exception
              MsgBox
  (exc.Message)

              Exit Function
          
  End Try

          
  Dim user As String
          user 
  "test@mavensystems.biz"
          
  Dim data As String "USER " user.Trim vbCrLf
          Dim szData
  () As Byte System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          
  NetStrm.Write(szData0szData.Length)
          
  Dim POPResponse As String
          POPResponse 
  RdStrm.ReadLine
          
  If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
              MsgBox
  ("Invalid user Name")
              Return -
  1
          End 
  If
          
  Dim password As String
          password 
  "test1234"
          
  data "PASS " password vbCrLf
          szData 
  System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          
  NetStrm.Write(szData0szData.Length)
          
  POPResponse RdStrm.ReadLine
          
  If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
              MsgBox
  ("Invalid Passwprd")
              Return (-
  1)
          
  End If
          
  data "STAT" vbCrLf
          szData 
  System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          
  NetStrm.Write(szData0szData.Length)
          
  POPResponse RdStrm.ReadLine
          
  If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
              MsgBox
  ("could not log your in")
              Return -
  1
          End 
  If
          
  data "Stat" vbCrLf
          szData 
  System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          
  NetStrm.Write(szData0szData.Length)
          
  POPResponse RdStrm.ReadLine
          
  If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
              MsgBox
  ("could not log your in")
              Return -
  1
          End 
  If
          
  Dim parts() As String
          parts 
  POPResponse.Split(" ")
          
  Dim messagestotsize As Integer

          
  'messages = parts(3)
          messages = CInt(parts(1))
          Return messages      End Function
      Public Function DeleteMessage(ByVal msgIndex As Integer)
          Dim data As String = "DELE " & msgIndex.ToString & vbCrLf
          Dim SzData() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          NetStrm.Write(SzData, 0, SzData.Length)
          Dim tmpString As String = RdStrm.ReadLine()
          If tmpString.Substring(0, 4) = "-ERR" Then
              MsgBox("Could Not Delete Message")
              Return (-1)
          Else
              Return 11
          End If
      End Function
      Public Function Quit()
          Dim data As String = "Quit " & vbCrLf
          Dim szData() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
          NetStrm.Write(szData, 0, szData.Length)
          Dim tmpString As String = RdStrm.ReadLine()
      End Function
      Public Structure Message
          Dim _From As String
          Dim _To As String
          Dim _Date As String
          Dim _Subject As String
          Dim _CC As String
          Dim _BCC As String
          Dim _Body As String
          Dim _Received As String
      End Structure
      Public Function CreateFromText(ByVal strMessage As String) As Message
          Dim Mssg As New Message
          Dim brkPos As Integer
          Dim Header As String
          Dim Headers() As String
          Dim Body As String
          Dim vField As Object
          Dim strHeader As String
          Dim HeaderName As String
          Dim HeaderValue As String


          brkPos = InStr(1, strMessage, vbCrLf & vbCrLf)
          If brkPos Then
              Header = strMessage.Substring(0, brkPos - 1)
              Body = strMessage.Substring(brkPos + 1, _
              strMessage.Length - Header.Length - 3)
              Mssg._Body = Body
          Else
              Throw New Exception("Invalid Message Format")
              Exit Function
          End If
          Headers = Split(Header, vbCrLf)
          Dim _header As String
          For Each _header In Headers
              brkPos = _header.IndexOf(":")
              If brkPos >= 0 Then
                  HeaderName = _header.Substring(0, brkPos)
              Else
                  HeaderName = ""
              End If
              HeaderValue = _header.Substring(brkPos + 1)
              Select Case HeaderName.ToLower
                  Case "received"
                      Mssg._Received = HeaderValue
                  Case "from"
                      Mssg._From = HeaderValue
                  Case "to"
                      Mssg._To = HeaderValue
                  Case "cc"
                      Mssg._CC = HeaderValue
                  Case "bcc"
                      Mssg._BCC = HeaderValue
                  Case "subject"
                      Mssg._Subject = HeaderValue
                  Case "date"
                      Mssg._Date = HeaderValue
              End Select
          Next
          Return Mssg
      End Function
      Function GetMessage(ByVal msgindex As Integer) As String
          Dim tmpString As String
          Dim Data As String
          Dim SzData() As Byte
          Dim msg As String
          Try
              Data = "RETR " & msgindex.ToString & vbCrLf
              SzData = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(Data.ToCharArray())
              NetStrm.Write(SzData, 0, SzData.Length)
              tmpString = RdStrm.ReadLine()
              If tmpString.Substring(0, 4) <> "-ERR" Then
                  While (tmpString <> ".")
                      msg = msg & tmpString & vbCrLf
                      tmpString = RdStrm.ReadLine
                  End While
              End If
          Catch exc As InvalidOperationException
              MsgBox("Message Retrival Failed: " & vbCrLf & Err.ToString())
          End Try
          Return msg
      End Function
  End Module 


  کد php:
  'Add new module in your project and add this code in to your module only copy and paste no need to do any of changes....

  '
  ----------------------------------------------------------------------------------
  YOu add new form in your project gave name Frminbox and copy and paste this code.


  Imports System
  Imports System
  .Net.Sockets
  Imports System
  .Text
  Imports System
  .IO


  Public Class FrmInbox

      Inherits System
  .Windows.Forms.Form

      
      Dim Server 
  As TcpClient
      Dim NetStrm 
  As NetworkStream
      Dim RdStrm 
  As StreamReader


      
      
  Private Sub CmdDownload_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgsHandles CmdDownload.Click

          Dim i 
  As Integer
          Dim msg 
  As POP3Message1.Message
          Dim msgstring 
  As String
          Dim messages1 
  As Integer
          Me
  .Cursor Cursors.WaitCursor
         

         messages1 
  connect()

              If 
  messages1 = -1 Then
                  Me
  .Cursor Cursors.Default
                  Exit 
  Sub
              End 
  If
              
  Dim originalCaption As String Me.Text
              
  For 1 To messages1
                  Me
  .Text "Downloading Message " i.ToString "/" _
                  messages1
  .ToString
                  Dim msgitem 
  As New ListViewItem
                  msgstring 
  GetMessage(i)
                  
  msg CreateFromText(msgstring)
                  
  msgitem.Text msg._From
                  msgitem
  .SubItems.Add(msg._Subject)
                  
  msgitem.SubItems.Add(msg._Date)
              
  ListView1.Items.Add(msgitem)
              
  TextBox1.AppendText(msg._Body vbCrLf)
              
  Next
              Me
  .Text originalCaption
          Me
  .Cursor Cursors.Default

      
  End Sub

     

      
  Private Sub ListView1_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgs)
          
  Dim messages As Integer
          
  'Dim objPOP3 As POP3Message
          TextBox1.Text = GetMessage(ListView1.SelectedIndices(0) + 1)

      End Sub


      Private Sub ListView1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles ListView1.KeyUp
          If e.KeyCode = Keys.Delete Then
              If DeleteMessage(ListView1.SelectedIndices(0) + 1) >= 0 Then
                  ListView1.Items(ListView1.SelectedIndices(0)).Text = "DELETED"
                  ListView1.Items(ListView1.SelectedIndices(0)).SubItems.Clear()
                  MsgBox("Your Email Message is Deleted", MsgBoxStyle.Information, "Delete Message")
              End If
          End If
      End Sub

      Private Sub CmdClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdClose.Click
          Call Quit()
          ListView1.Items.Clear()
      End Sub

      
  End Class 

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان