دانلود ایمیل از سرور pop3
#1
Note 
کد:
Imports System
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Imports System.IO

کد php:
Module POP3Message1


    Dim Server 
As TcpClient
    Dim NetStrm 
As NetworkStream
    Dim RdStrm 
As StreamReader

    
Public Function connect() As Integer
        Dim POP3Account 
As String
        POP3Account 
"mail.mavensystems.biz"
        
If POP3Account.Trim "" Then Exit Function
        Try
            
Server = New TcpClient(POP3Account.Trim110)
            
NetStrm Server.GetStream
            RdStrm 
= New StreamReader(Server.GetStream)
        Catch 
exc As Exception
            MsgBox
(exc.Message)

            Exit Function
        
End Try

        
Dim user As String
        user 
"test@mavensystems.biz"
        
Dim data As String "USER " user.Trim vbCrLf
        Dim szData
() As Byte System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        
NetStrm.Write(szData0szData.Length)
        
Dim POPResponse As String
        POPResponse 
RdStrm.ReadLine
        
If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
            MsgBox
("Invalid user Name")
            Return -
1
        End 
If
        
Dim password As String
        password 
"test1234"
        
data "PASS " password vbCrLf
        szData 
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        
NetStrm.Write(szData0szData.Length)
        
POPResponse RdStrm.ReadLine
        
If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
            MsgBox
("Invalid Passwprd")
            Return (-
1)
        
End If
        
data "STAT" vbCrLf
        szData 
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        
NetStrm.Write(szData0szData.Length)
        
POPResponse RdStrm.ReadLine
        
If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
            MsgBox
("could not log your in")
            Return -
1
        End 
If
        
data "Stat" vbCrLf
        szData 
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        
NetStrm.Write(szData0szData.Length)
        
POPResponse RdStrm.ReadLine
        
If POPResponse.Substring(04) = "-ERR" Then
            MsgBox
("could not log your in")
            Return -
1
        End 
If
        
Dim parts() As String
        parts 
POPResponse.Split(" ")
        
Dim messagestotsize As Integer

        
'messages = parts(3)
        messages = CInt(parts(1))
        Return messages    End Function
    Public Function DeleteMessage(ByVal msgIndex As Integer)
        Dim data As String = "DELE " & msgIndex.ToString & vbCrLf
        Dim SzData() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        NetStrm.Write(SzData, 0, SzData.Length)
        Dim tmpString As String = RdStrm.ReadLine()
        If tmpString.Substring(0, 4) = "-ERR" Then
            MsgBox("Could Not Delete Message")
            Return (-1)
        Else
            Return 11
        End If
    End Function
    Public Function Quit()
        Dim data As String = "Quit " & vbCrLf
        Dim szData() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data.ToCharArray())
        NetStrm.Write(szData, 0, szData.Length)
        Dim tmpString As String = RdStrm.ReadLine()
    End Function
    Public Structure Message
        Dim _From As String
        Dim _To As String
        Dim _Date As String
        Dim _Subject As String
        Dim _CC As String
        Dim _BCC As String
        Dim _Body As String
        Dim _Received As String
    End Structure
    Public Function CreateFromText(ByVal strMessage As String) As Message
        Dim Mssg As New Message
        Dim brkPos As Integer
        Dim Header As String
        Dim Headers() As String
        Dim Body As String
        Dim vField As Object
        Dim strHeader As String
        Dim HeaderName As String
        Dim HeaderValue As String


        brkPos = InStr(1, strMessage, vbCrLf & vbCrLf)
        If brkPos Then
            Header = strMessage.Substring(0, brkPos - 1)
            Body = strMessage.Substring(brkPos + 1, _
            strMessage.Length - Header.Length - 3)
            Mssg._Body = Body
        Else
            Throw New Exception("Invalid Message Format")
            Exit Function
        End If
        Headers = Split(Header, vbCrLf)
        Dim _header As String
        For Each _header In Headers
            brkPos = _header.IndexOf(":")
            If brkPos >= 0 Then
                HeaderName = _header.Substring(0, brkPos)
            Else
                HeaderName = ""
            End If
            HeaderValue = _header.Substring(brkPos + 1)
            Select Case HeaderName.ToLower
                Case "received"
                    Mssg._Received = HeaderValue
                Case "from"
                    Mssg._From = HeaderValue
                Case "to"
                    Mssg._To = HeaderValue
                Case "cc"
                    Mssg._CC = HeaderValue
                Case "bcc"
                    Mssg._BCC = HeaderValue
                Case "subject"
                    Mssg._Subject = HeaderValue
                Case "date"
                    Mssg._Date = HeaderValue
            End Select
        Next
        Return Mssg
    End Function
    Function GetMessage(ByVal msgindex As Integer) As String
        Dim tmpString As String
        Dim Data As String
        Dim SzData() As Byte
        Dim msg As String
        Try
            Data = "RETR " & msgindex.ToString & vbCrLf
            SzData = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(Data.ToCharArray())
            NetStrm.Write(SzData, 0, SzData.Length)
            tmpString = RdStrm.ReadLine()
            If tmpString.Substring(0, 4) <> "-ERR" Then
                While (tmpString <> ".")
                    msg = msg & tmpString & vbCrLf
                    tmpString = RdStrm.ReadLine
                End While
            End If
        Catch exc As InvalidOperationException
            MsgBox("Message Retrival Failed: " & vbCrLf & Err.ToString())
        End Try
        Return msg
    End Function
End Module 


کد php:
'Add new module in your project and add this code in to your module only copy and paste no need to do any of changes....

'
----------------------------------------------------------------------------------
YOu add new form in your project gave name Frminbox and copy and paste this code.


Imports System
Imports System
.Net.Sockets
Imports System
.Text
Imports System
.IO


Public Class FrmInbox

    Inherits System
.Windows.Forms.Form

    
    Dim Server 
As TcpClient
    Dim NetStrm 
As NetworkStream
    Dim RdStrm 
As StreamReader


    
    
Private Sub CmdDownload_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgsHandles CmdDownload.Click

        Dim i 
As Integer
        Dim msg 
As POP3Message1.Message
        Dim msgstring 
As String
        Dim messages1 
As Integer
        Me
.Cursor Cursors.WaitCursor
       

       messages1 
connect()

            If 
messages1 = -1 Then
                Me
.Cursor Cursors.Default
                Exit 
Sub
            End 
If
            
Dim originalCaption As String Me.Text
            
For 1 To messages1
                Me
.Text "Downloading Message " i.ToString "/" _
                messages1
.ToString
                Dim msgitem 
As New ListViewItem
                msgstring 
GetMessage(i)
                
msg CreateFromText(msgstring)
                
msgitem.Text msg._From
                msgitem
.SubItems.Add(msg._Subject)
                
msgitem.SubItems.Add(msg._Date)
            
ListView1.Items.Add(msgitem)
            
TextBox1.AppendText(msg._Body vbCrLf)
            
Next
            Me
.Text originalCaption
        Me
.Cursor Cursors.Default

    
End Sub

   

    
Private Sub ListView1_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgs)
        
Dim messages As Integer
        
'Dim objPOP3 As POP3Message
        TextBox1.Text = GetMessage(ListView1.SelectedIndices(0) + 1)

    End Sub


    Private Sub ListView1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles ListView1.KeyUp
        If e.KeyCode = Keys.Delete Then
            If DeleteMessage(ListView1.SelectedIndices(0) + 1) >= 0 Then
                ListView1.Items(ListView1.SelectedIndices(0)).Text = "DELETED"
                ListView1.Items(ListView1.SelectedIndices(0)).SubItems.Clear()
                MsgBox("Your Email Message is Deleted", MsgBoxStyle.Information, "Delete Message")
            End If
        End If
    End Sub

    Private Sub CmdClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdClose.Click
        Call Quit()
        ListView1.Items.Clear()
    End Sub

    
End Class 

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان