• ارسال ایمیل با سرور smtp در vb.net
  #1
  Note 
  [HTML]Imports System.Web[/HTML]

  کد php:
  Public Sub SendMailMultipleAttachments(ByVal From As String_
      ByVal sendTo 
  As StringByVal Subject As String_
      ByVal Body 
  As String_
      Optional ByVal AttachmentFiles 
  As ArrayList Nothing_
      Optional ByVal CC 
  As String ""_
      Optional ByVal BCC 
  As String ""_
      Optional ByVal SMTPServer 
  As String "")

          
  'Dim myMessage As System.Web.Mail.MailMessage
          Dim i, iCnt As Integer

          Try
              ' 
  myMessage = New System.Web.Mail.MailMessage
              With myMessage
                  
  .To sendTo
                  
  .From From
                  
  .Subject Subject
                  
  .Body Body
                  
  .BodyFormat System.Web.Mail.MailFormat.Text
                  
  'CAN USER MAILFORMAT.HTML if you prefer

                  If CC <> "" Then .Cc = CC
                  If BCC <> "" Then .Bcc = ""

                  If Not AttachmentFiles Is Nothing Then
                      iCnt = AttachmentFiles.Count - 1
                      For i = 0 To iCnt
                          If FileExists(AttachmentFiles(i)) Then _
                            .Attachments.Add(AttachmentFiles(i))
                      Next

                  End If

              End With

              If SMTPServer <> "" Then _
                System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = "mail.mavensystems.biz"
              System.Web.Mail.SmtpMail.Send(myMessage)


          Catch myexp As Exception
              MsgBox(myexp.Message, MsgBoxStyle.Critical, Me.Text)
          End Try
      End Sub

      Private Function FileExists(ByVal FileFullPath As String) _
       As Boolean
          If Trim(FileFullPath) = "" Then Return False

          Dim f As New IO.FileInfo(FileFullPath)
          Return f.Exists

      End Function
      Private Sub Cmdsend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmdsend.Click
          Call SendMailMultipleAttachments(TxtFrom.Text, TxtSendTo.Text, TxtSub.Text, TxtBody.Text, , TxtCC.Text, TxtBcc.Text)
          MsgBox("Your Messege Be Sent", MsgBoxStyle.Information, "Messege Sent")

      End Sub

      Private Sub CmdNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdNew.Click
          TxtFrom.Clear()
          TxtSendTo.Clear()
          TxtSub.Clear()
          TxtBody.Clear()
          TxtCC.Clear()
          TxtBcc.Clear()
          lblfile.Clear()
          TxtFrom.Focus()
      End Sub

      Private Sub CmdClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdClose.Click
          Me.Close()
      End Sub

      Private Sub btnBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
          With odlgAttachment
              .InitialDirectory = "C:\"
              .Filter = "All Files (*.*)|*.*|HTML Files (*.htm;*.html)|*.htm|Microsoft Mail Documents (*.msg)|*.msg|Word Documents (*.doc)|*.doc|Excel Files(*.xl*)|*.xl*|Excel Worksheets (*.xls)|*.xls|Excel Charts (*.xlc)|*.xlc|PowerPoint Presentations (*.ppt)|*.ppt|Text Files (*.txt)|*.txt"
              .FilterIndex = 1

              ' 
  The OpenFileDialog control only has an Open buttonnot an OK button.
              
  ' However, there is no DialogResult.Open enum so use DialogResult.OK.
              If .ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                  Dim fname As String
                  fname = .FileName
                  myMessage.Attachments.Add(New System.Web.Mail.MailAttachment(fname))
                  Dim strFileName() As String = .FileName.Split(New Char() {CChar("\")})
                  strFileName.Reverse(strFileName)
                  lblfile.Text = lblfile.Text & strFileName(0) & ","
              End If

          End With
      End Sub

      Private Sub FrmSendMail_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
          myMessage = New System.Web.Mail.MailMessage
      End Sub 

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان