ارسال ایمیل با سرور smtp در vb.net
#1
Note 
[HTML]Imports System.Web[/HTML]

کد php:
Public Sub SendMailMultipleAttachments(ByVal From As String_
    ByVal sendTo 
As StringByVal Subject As String_
    ByVal Body 
As String_
    Optional ByVal AttachmentFiles 
As ArrayList Nothing_
    Optional ByVal CC 
As String ""_
    Optional ByVal BCC 
As String ""_
    Optional ByVal SMTPServer 
As String "")

        
'Dim myMessage As System.Web.Mail.MailMessage
        Dim i, iCnt As Integer

        Try
            ' 
myMessage = New System.Web.Mail.MailMessage
            With myMessage
                
.To sendTo
                
.From From
                
.Subject Subject
                
.Body Body
                
.BodyFormat System.Web.Mail.MailFormat.Text
                
'CAN USER MAILFORMAT.HTML if you prefer

                If CC <> "" Then .Cc = CC
                If BCC <> "" Then .Bcc = ""

                If Not AttachmentFiles Is Nothing Then
                    iCnt = AttachmentFiles.Count - 1
                    For i = 0 To iCnt
                        If FileExists(AttachmentFiles(i)) Then _
                          .Attachments.Add(AttachmentFiles(i))
                    Next

                End If

            End With

            If SMTPServer <> "" Then _
              System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = "mail.mavensystems.biz"
            System.Web.Mail.SmtpMail.Send(myMessage)


        Catch myexp As Exception
            MsgBox(myexp.Message, MsgBoxStyle.Critical, Me.Text)
        End Try
    End Sub

    Private Function FileExists(ByVal FileFullPath As String) _
     As Boolean
        If Trim(FileFullPath) = "" Then Return False

        Dim f As New IO.FileInfo(FileFullPath)
        Return f.Exists

    End Function
    Private Sub Cmdsend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmdsend.Click
        Call SendMailMultipleAttachments(TxtFrom.Text, TxtSendTo.Text, TxtSub.Text, TxtBody.Text, , TxtCC.Text, TxtBcc.Text)
        MsgBox("Your Messege Be Sent", MsgBoxStyle.Information, "Messege Sent")

    End Sub

    Private Sub CmdNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdNew.Click
        TxtFrom.Clear()
        TxtSendTo.Clear()
        TxtSub.Clear()
        TxtBody.Clear()
        TxtCC.Clear()
        TxtBcc.Clear()
        lblfile.Clear()
        TxtFrom.Focus()
    End Sub

    Private Sub CmdClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdClose.Click
        Me.Close()
    End Sub

    Private Sub btnBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
        With odlgAttachment
            .InitialDirectory = "C:\"
            .Filter = "All Files (*.*)|*.*|HTML Files (*.htm;*.html)|*.htm|Microsoft Mail Documents (*.msg)|*.msg|Word Documents (*.doc)|*.doc|Excel Files(*.xl*)|*.xl*|Excel Worksheets (*.xls)|*.xls|Excel Charts (*.xlc)|*.xlc|PowerPoint Presentations (*.ppt)|*.ppt|Text Files (*.txt)|*.txt"
            .FilterIndex = 1

            ' 
The OpenFileDialog control only has an Open buttonnot an OK button.
            
' However, there is no DialogResult.Open enum so use DialogResult.OK.
            If .ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Dim fname As String
                fname = .FileName
                myMessage.Attachments.Add(New System.Web.Mail.MailAttachment(fname))
                Dim strFileName() As String = .FileName.Split(New Char() {CChar("\")})
                strFileName.Reverse(strFileName)
                lblfile.Text = lblfile.Text & strFileName(0) & ","
            End If

        End With
    End Sub

    Private Sub FrmSendMail_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        myMessage = New System.Web.Mail.MailMessage
    End Sub 

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان