افزودن و حذف عناصر در پشته (Stack)
#1
Note 
ذخیره در stack:
[DELPHI]Procedure push (item)
Begin
If top <> n then
Begin
Top : = top + 1;
Stack [top] : = item;
End
Else
Write (‘stack is full’);
End;[/DELPHI]

بازیابی یا حذف :
[DELPHI]Procedure pop (var item)
Begin
If top <> 0 then
Begin
Item : = Stack [top];
Top : = top - 1;

End
Else
Write (‘stack is empty’);
End;[/DELPHI]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان