• افزودن و حذف عناصر در پشته (Stack)
  #1
  Note 
  ذخیره در stack:
  [DELPHI]Procedure push (item)
  Begin
  If top <> n then
  Begin
  Top : = top + 1;
  Stack [top] : = item;
  End
  Else
  Write (‘stack is full’);
  End;[/DELPHI]

  بازیابی یا حذف :
  [DELPHI]Procedure pop (var item)
  Begin
  If top <> 0 then
  Begin
  Item : = Stack [top];
  Top : = top - 1;

  End
  Else
  Write (‘stack is empty’);
  End;[/DELPHI]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان