• برنامه تعیین عدد اول در پاسکال
  #1
  Note 
  سلام
  من مبتدی هستم برنامه تعیین اول بودن یک عدد رو به زبان پاسکال میخواستم
  مرسی

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام، تست نشده ولی فکر کنم کار کنه
  [RUBY]var

  i, n, k: integer;

  begin

  k := 0;
  read(n);

  for i := 2 to n div 2 do

  if n mod i = 0 then
  k := 1


  if k = 0 then
  write('prime')
  else
  write('no prime');

  Readln(n);[/RUBY]

  یکی دیگه

  [RUBY]Program Test3; {shomalcg.tk}
  Uses crt;
  const
  min=10;
  max=1000;
  var
  i,a,b,w:integer;
  v:char;
  begin
  {Start Prpgram}
  clrscr;
  {head}
  textcolor(white);
  write('Adad Aval Beyn ',min,' ','and',' ',max,' :');
  for i:=1 to 5 do
  writeln;
  {end head}
  for i:=min to max do
  begin
  b:=2;
  while b<=(i div 2) do
  begin
  a:= (i mod b);
  if a<>0 then
  begin
  w:=1;
  b:=b+1;
  end
  else
  begin
  w:=0;
  b:=(i div 2)+1;
  end;
  end;
  if w=1 then
  begin
  write(' ', i);
  end;
  end;
  {vsd end}
  textcolor(yellow);
  for i:=1 to 5 do
  writeln;
  for i:=1 to 40 do
  write('-');
  writeln;
  writeln(' Shomalcg.tk ');
  readkey;
  {end program}
  end.
  [/RUBY]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان