برنامه تعیین عدد اول در پاسکال
#1
Note 
سلام
من مبتدی هستم برنامه تعیین اول بودن یک عدد رو به زبان پاسکال میخواستم
مرسی

پاسخ
#2
Note 
سلام، تست نشده ولی فکر کنم کار کنه
[RUBY]var

i, n, k: integer;

begin

k := 0;
read(n);

for i := 2 to n div 2 do

if n mod i = 0 then
k := 1


if k = 0 then
write('prime')
else
write('no prime');

Readln(n);[/RUBY]

یکی دیگه

[RUBY]Program Test3; {shomalcg.tk}
Uses crt;
const
min=10;
max=1000;
var
i,a,b,w:integer;
v:char;
begin
{Start Prpgram}
clrscr;
{head}
textcolor(white);
write('Adad Aval Beyn ',min,' ','and',' ',max,' :');
for i:=1 to 5 do
writeln;
{end head}
for i:=min to max do
begin
b:=2;
while b<=(i div 2) do
begin
a:= (i mod b);
if a<>0 then
begin
w:=1;
b:=b+1;
end
else
begin
w:=0;
b:=(i div 2)+1;
end;
end;
if w=1 then
begin
write(' ', i);
end;
end;
{vsd end}
textcolor(yellow);
for i:=1 to 5 do
writeln;
for i:=1 to 40 do
write('-');
writeln;
writeln(' Shomalcg.tk ');
readkey;
{end program}
end.
[/RUBY]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان