کار با کلاس در PHP
#1
Note 
کد php:
<?class SA_class 
{
    function 
SA_class$n="Mehdi" ,$a="20")//default name is "mehdi" and age is "20"
    
{
        
$this->name $n;
        
$this->age=$a;
    }
    function 
sayHello() 
    {
        print 
"Hello my name is $this->name and my age is $this->age <BR>";
    }
}
$obj1 = new SA_class("Reza");
$obj2 = new SA_class("Ali","22");
$obj3 = new SA_class();
$obj1->sayHello();
// Hello my name is Reza and my age is 20 
$obj2->sayHello();
// Hello my name is Ali and my age is 22 
$obj3->sayHello();
// Hello my name is Mehdi and my age is 20 
?>

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان