• کار با کلاس در PHP
  #1
  Note 
  کد php:
  <?class SA_class 
  {
      function 
  SA_class$n="Mehdi" ,$a="20")//default name is "mehdi" and age is "20"
      
  {
          
  $this->name $n;
          
  $this->age=$a;
      }
      function 
  sayHello() 
      {
          print 
  "Hello my name is $this->name and my age is $this->age <BR>";
      }
  }
  $obj1 = new SA_class("Reza");
  $obj2 = new SA_class("Ali","22");
  $obj3 = new SA_class();
  $obj1->sayHello();
  // Hello my name is Reza and my age is 20 
  $obj2->sayHello();
  // Hello my name is Ali and my age is 22 
  $obj3->sayHello();
  // Hello my name is Mehdi and my age is 20 
  ?>

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان