• DOM چيست ؟
  #1
  Note 
  DOM)Document Object Model) يک رابط برنامه نويسی برای سندهای XML و Html است . با استفاده از اينترفيس فوق، نحوه دستيابی و انجام پردازش های لازم در رابطه با سند های XML و Html فراهم می گردد . برنامه نويسان با استفاده از DOM ، قادر به ايجاد يک سند ،حرکت در طول ساختار سند، افزودن ، اصلاح و يا حذف element های يک سند XML و يا Html می باشند . DOM توسط کنسرسيوم وب استاندارد و بمنظور استفاده از طريق زبان های برنامه نويسی متعددی طراحی شده است .


  گره ها

  برنامه ای با نام پارسر، امکان استقرار يک سند XML در حافظه را فراهم می نمايد . پس از استقرار سند در حافظه ، اطلاعات مربوطه بکمک DOM ، قابل بازيابی و پردازش خواهد بود . DOM ، يک نمايش شبه درختی از يک سند XML را ايجاد می نمايد . element Document ، دارای بالاترين سطح در درخت ايجاد شده است . element فوق ، دارای يک و يا چندين فرزند است . يک اينترفيس گره ، امکان خواندن و يا نوشتن element های خاصی در ساختار درختواره ای يک سند XML را ميسر می نمايد .با استفاده از خصلت ChildNodes مربوط به element Document و بکارگيری يک حلقه تکرار می توان هر يک از گره ها را انتخاب و در ادامه عمليات مورد نظر در رابطه با آن را انجام داد . پارسر شرکت ماکروسافت (MSXML) ، دارای توابع متفاوت بمنظور حرکت در طول درخت، دستيابی به گره ها بهمراه خصلت مربوطه، درج و حذف گره ها و تبديل ساختار درختی به شکل اوليه XML است . در حال حاضر، سيزده نوع متفاوت گره توسط پارسرشرکت ماکروسافت، حمايت می گردد . جدول زير متداولترين نوع گره ها را نشان می دهد .

  نوع گره
  [HTML]
  <!DOCTYPE food SYSTEM "food.dtd">
  Document type
  <?xml version="1.0"?>
  Processing instruction
  <drink type="tea">Irani</drink>
  Element
  type="tea"
  Attribute
  Irani
  Text[/HTML]

  استفاده از پارسر:

  بمنظور خواندن، ويرايش و يا ايجاد و پردازش يک سند XML ، می بايست از يک پارسر استفاده کرد . پارسر شرکت ماکروسافت، يک عنصر مبتنی بر COM بوده که بهمراه IE نسخه پنج ، ارائه شده است . پس از نصب مرورگر فوق، امکان استفاده از پارسر فراهم می گردد . پارسر MSXML ، دارای امکانات متعدد برنامه نويسی بمنظور استفاده توسط زبانهای زير است :
  • حمايت از جاوااسکريپت VBScript Perl جاوا و ++ C
  • حمايت از استاندارد کنسرسيوم وب و XML DOM
  • حمايت از DTD و معتبر سازی
  مثال : نحوه ايجاد شی Document ، با استفاده جاوااسکريپت ، VBscript و ASP در جدول زير نشان داده شده است :
  [HTML]
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  Javascript
  set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
  VBscript
  set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
  ASP[/HTML]

  استقرار يک سند XML در حافظه:

  کدهای زير نحوه استقرار يک سند XML با نام Test.xml در حافظه را نشان می دهد :
  استقرار يک سند XMLدر حافظه

  [JS]<script language="JavaScript">
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("Test.xml")
  // ....... پردازشهای لازم
  </script>[/JS]

  اولين خط در اسکريپت های فوق ، يک نمونه از پارسر XML شرکت ماکروسافت را ايجاد می نمايد . در دومين خط ، به پارسر اعلام می گردد منتظر دريافت کامل سند XML بوده قبل از اينکه پردازش خود را آغاز نمايد . در سومين خط ، به پارسر اعلام شده است که يک سند XML با نام Test.xml را در حافظه مستقر نمايد .


  استقرار متن XML در پارسر

  کدهای زير، نحوه استقرار يک رشته متن را در پارسر XML نشان می دهد . در مثال فوق از متد LoadXML در مقابل متد load استفاده شده است . از متد loadXML بمنظور استقرار يک رشته متن در پارسر استفاده می گردد .


  استقرار يک رشته متن XMLدر حافظه

  [JS]<script language="JavaScript">
  var text="<note>"
  text=text+"<to>Ali</to><from>Reza</from>"
  text=text+"<heading>Reminder</heading>"
  text=text+"<body>Don't forget me this weekend!</body>"
  text=text+"</note>"
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.loadXML(text)
  // ....... پردازش هایلازم
  </script>[/JS]


  شی ParseError

  خطای مربوط به فايل : با استفاده از شی ParseError ، می توان از کد ، متن خطاء و حتی شماره خطی که خطاء در آن اتفاق افتاده است ، آگاهی يافت . در برنامه زير پارسر، سعی در استقرار سندی XML در حافظه نموده که وجود خارجی ندارد . پس از تشخيص خطاء ، برخی از خصلت های مربوط به خطاء در خروجی نمايش داده خواهد شد .


  تشخيص خطاء و استفاده از شی ParseErrorدر رابطه با وجود يک فايل
  [JS]
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("Test1.xml")
  document.write("<br>Error Code: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.errorCode)
  document.write("<br>Error Reason: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.reason)
  document.write("<br>Error Line: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.line)
  [/JS]
  خطای مربوط به XML . فرض کنيد يک سند XML که "خوش شکل " نمی باشد، توسط پارسر خوانده شود . کدهای زير نحوه تشخيص و برخورد با خطاء را نشان می دهد :

  تشخيص خطاء و استفاده از شی ParseError در رابطه با سند "خوش شکل "
  [JS]
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("note_error.xml")
  document.write("<br>Error Code: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.errorCode)
  document.write("<br>Error Reason: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.reason)
  document.write("<br>Error Line: ")
  document.write(xmlDoc.parseError.line)

  [/JS]

  خصلت های ParseError

  کد خطای بوجود آمده ، برگردانده می شود .
  errorCode
  علت خطای بوجود آمده ،برگردانده می شود .
  reason
  شماره خط خطای بوجود آمده ، برگردانده می شود
  line
  محل بروز خطاء در خط مربوطه را برمی گرداند .
  linePos
  رشته ای که شامل خط مربوط به خطای بوجود آمده است، برگردانده می شود
  srcText
  urlمربوط به سند مستقر سده در حافظه ، بر گردانده می شود .
  url
  محل بروز خطاء در فايل مربوطه، برگردانده می شود .
  filePos


  حرکت در طول درخت

  يکی از متداولترين روش های بازيابی element های يک سند XML ، حرکت در طول درخت ( از گره ای به گره ديگر ) و استخراج مقدار متن ذخيره شده بهمراه هر يک از element ها است . کدهای نوشته شده زير ، امکان حرکت در طول يک درخت XML را فراهم و در ادامه هر يک از element های سند XML ، در خروجی نمايش داده می شوند ( کدها با استفاده از VBScript نوشته شده اند ) .

  حرکت در طول درخت و نمايش element های يک سند XML
  [JS]
  set xmlDoc=CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("note.xml")
  for each x in xmlDoc.documentElement.childNodes
  document.write(x.nodename)
  document.write(": ")
  document.write(x.text)
  next[/JS]


  ايجاد محتويات مبتنی بر Html برای يک سند XML

  يکی از مهمترين قابليت های XML ، تمايز و تفکيک سندهای Html از داده های مربوطه است . با استفاده از يک پارسر XML ، موجود در مرورگرها ، يک صفحه وب قادر به ايجاد محتوياتی پويا است . در اين زمينه می توان از پتانسيل های جاوااسکريپت بمنظور توليد و ارائه محتويات پويا نيز استفاده کرد . در همين راستا ، امکان استفاده از ASP برا ی ايجاد محتويات پويا با تاکيد بر نقش سرويس دهنده وب نيز وجود دارد . برنامه زير ، داده های موجود در يک سند XML را خوانده و آنها را با فرمت Html در خروجی نمايش خواهد داد .

  نمايش داده های موجود در يک سند XMLبا استفاده از جاوااسکريپت
  [JS]
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("note.xml")
  nodes = xmlDoc.documentElement.childNodes
  to.innerText = nodes.item(0).text
  from.innerText = nodes.item(1).text
  header.innerText = nodes.item(2).text
  body.innerText = nodes.item(3).text[/JS]

  دستيابی به element ها از طريق نام

  رنامه زير داده های موجود در يک سند XML را خوانده و آنها را با فرمت Html در خروجی نمايش خواهد داد .
  دستيابی به element ها د ر يک سند XML از طريق نام و بکمک جاوااسکريپت:
  [JS]
  var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  xmlDoc.async="false"
  xmlDoc.load("note.xml")
  document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("from") .item(0).text)[/JS]  منبع : راسخون

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان