• درخواست ماشین حساب ساده در VB6
  #1
  Note 
  درود برهمگی
  من شخصا عذر خواهی میکنم که نمیدونستم کجا سوالمو بپرسم من بعد از دریافت جوابم پستو پاک میکنم..
  اقا من یه ماشین حساب میخوام که در حد ابتدایی نوشته شده باشه
  یعنی عملگر های ضرب تقسیم جمو تفریق و ....
  من تا اینجاشو نوشتم باقیش باشما[VB]
  Private Sub Command1_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "7"
  End Sub

  Private Sub Command10_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "0"
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "1"
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "6"
  End Sub

  Private Sub Command4_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "5"
  End Sub

  Private Sub Command5_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "4"
  End Sub

  Private Sub Command6_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "9"
  End Sub

  Private Sub Command7_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "8"
  End Sub

  Private Sub Command8_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "3"
  End Sub

  Private Sub Command9_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "2"
  End Sub
  [/VB]
  بعد یه چیز میخوام مثه این شکل :
  ممنون اگه کمکم کنید!!!
  [ATTACH=CONFIG]466[/ATTACH]

  آخرین ویرایش: 06-05-2013 ساعت 19:02، توسط Daniel
  پاسخ
  #2
  Note 
  بالاخره ساده میخوای یا پیشرفته؟
  اون عکسی که گذاشتی ماشین حساب پیشرفتست نه در حد ضرب و تقسیم :mellowsmiley:

  ماشین حساب ساده :
  [VB]VERSION 5.00
  Begin VB.Form Calculator
  BackColor = &H80000005&
  BorderStyle = 1 'Fixed Single
  Caption = "Calculator"
  ClientHeight = 3150
  ClientLeft = 45
  ClientTop = 330
  ClientWidth = 3240
  LinkTopic = "Form1"
  MaxButton = 0 'False
  MinButton = 0 'False
  ScaleHeight = 3150
  ScaleWidth = 3240
  StartUpPosition = 3 'Windows Default
  Begin VB.CommandButton equals
  Caption = "="
  Height = 495
  Left = 2040
  TabIndex = 19
  Top = 2520
  Width = 1095
  End
  Begin VB.CommandButton over
  Caption = "1/X"
  Height = 495
  Left = 2640
  TabIndex = 18
  Top = 720
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton minus
  Caption = "-"
  Height = 495
  Left = 2640
  TabIndex = 17
  Top = 1320
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton div
  Caption = "/"
  Height = 495
  Left = 2640
  TabIndex = 16
  Top = 1920
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton times
  Caption = "*"
  Height = 495
  Left = 2040
  TabIndex = 15
  Top = 1920
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton plus
  Caption = "+"
  Height = 495
  Left = 2040
  TabIndex = 14
  Top = 1320
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton plusminus
  Caption = "+/-"
  Height = 495
  Left = 2040
  TabIndex = 13
  Top = 720
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton dotbttn
  Caption = "."
  Height = 495
  Left = 1320
  TabIndex = 12
  Top = 2520
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton clearbttn
  Caption = "C"
  Height = 495
  Left = 120
  TabIndex = 11
  Top = 2520
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "9"
  Height = 495
  Index = 9
  Left = 1320
  TabIndex = 10
  Top = 720
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "8"
  Height = 495
  Index = 8
  Left = 720
  TabIndex = 9
  Top = 720
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "7"
  Height = 495
  Index = 7
  Left = 120
  TabIndex = 8
  Top = 720
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "6"
  Height = 495
  Index = 6
  Left = 1320
  TabIndex = 7
  Top = 1320
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "5"
  Height = 495
  Index = 5
  Left = 720
  TabIndex = 6
  Top = 1320
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "4"
  Height = 495
  Index = 4
  Left = 120
  TabIndex = 5
  Top = 1320
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "3"
  Height = 495
  Index = 3
  Left = 1320
  TabIndex = 4
  Top = 1920
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "2"
  Height = 495
  Index = 2
  Left = 720
  TabIndex = 3
  Top = 1920
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "1"
  Height = 495
  Index = 1
  Left = 120
  TabIndex = 2
  Top = 1920
  Width = 495
  End
  Begin VB.CommandButton digits
  Caption = "0"
  Height = 495
  Index = 0
  Left = 720
  TabIndex = 1
  Top = 2520
  Width = 495
  End
  Begin VB.Line Line1
  X1 = 1920
  X2 = 1920
  Y1 = 720
  Y2 = 3000
  End
  Begin VB.Label display
  Alignment = 1 'Right Justify
  Appearance = 0 'Flat
  BackColor = &H80000005&
  BorderStyle = 1 'Fixed Single
  Caption = "0"
  BeginProperty Font
  Name = "MS Sans Serif"
  Size = 12
  Charset = 178
  Weight = 700
  Underline = 0 'False
  Italic = 0 'False
  Strikethrough = 0 'False
  EndProperty
  ForeColor = &H80000008&
  Height = 495
  Left = 120
  TabIndex = 0
  Top = 120
  Width = 3015
  End
  End
  Attribute VB_Name = "Calculator"
  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
  Attribute VB_Creatable = False
  Attribute VB_PredeclaredId = True
  Attribute VB_Exposed = False

  '=Main='
  Option Explicit
  Private Declare Function InitCommonControls Lib "comctl32.dll" () As Long
  Dim operand1 As Double, operand2 As Double
  Dim operator As String
  Dim cleardisplay As Boolean

  Private Sub Form_Initialize()
  InitCommonControls
  End Sub
  Private Sub clearbttn_Click()
  display.Caption = " "
  End Sub

  Private Sub digits_Click(Index As Integer)
  If cleardisplay Then
  display.Caption = ""
  cleardisplay = False
  End If
  display.Caption = display.Caption + digits(Index).Caption

  End Sub

  Private Sub div_Click()
  operand1 = Val(display.Caption)
  operator = "/"
  display.Caption = ""

  End Sub

  Private Sub dotbttn_Click()
  If InStr(display.Caption, ".") Then
  Exit Sub
  Else
  display.Caption = display.Caption + "."
  End If

  End Sub

  Private Sub equals_Click()
  Dim result As Double
  operand2 = Val(display.Caption)
  If operator = "+" Then result = operand1 + operand2
  If operator = "-" Then result = operand1 - operand2
  If operator = "*" Then result = operand1 * operand2
  If operator = "/" And operand2 <> "0" Then _
  result = operand1 / operand2
  display.Caption = result

  End Sub


  Private Sub minus_Click()
  operand1 = Val(display.Caption)
  operator = "-"
  display.Caption = ""

  End Sub

  Private Sub over_Click()
  If Val(display.Caption) <> 0 Then display.Caption = 1 / Val(display.Caption)
  End Sub

  Private Sub plus_Click()
  operand1 = Val(display.Caption)
  operator = "+"
  display.Caption = " "

  End Sub

  Private Sub plusminus_Click()
  display.Caption = -Val(display.Caption)
  End Sub

  Private Sub times_Click()
  operand1 = Val(display.Caption)
  operator = "*"
  display.Caption = ""

  End Sub
  [/VB]

  کد رو تو notepad کپی کن و با نام دلخواه و فرمت frm ذخیره کن (اینطوری گذاشتم که دیگه نیازی نباشه تو فرمت کنترل ها رو دوباره بذاری به کدهای قبل '=Main=' توجه نکن)

  پاسخ
  #3
  Note 
  داداش اول از همه اینکه خیلی ممنون و از این که بهم اهمیت دادی و برام نوشتی سپاس گذارم
  دوم از همه اینکه کد هاتو همون جور که گفتی گذاشتم ولی کار نداد
  میشه خودتون فرمشو برام بزاریند؟
  بعدشم اینکه من چهار عملگر + - * / رو به صورت ساده میخوام آخه من دوم هنرستانمو اینقدرا بارم نیست که شما توضیح دادید!!!
  مثلا ما اصلا تایم یا پلاسو نخوندیم که شما نوشیشون.

  مثلا عملگر ضربو من یه چیز تو این مایه ها میخوام که کار هم نمیده!!!
  نقل قول: Private Sub Command7_Click()
  Text1.Text = Text1.Text + "*"
  بعد اینجا برای عملگر ضرب تعریف کنیف کنیم که دوتا متغیرو بگیره بعد ضرب کنه بریزه تو مثلا متغیری مثلا c
  بعد
  c?
  End Sub

  پاسخ
  #4
  Note 
  خب جواب سوال شما کد بالا هست دیگه !
  میتونی 3 تا textbox بذاری که تو اولی عدد اول نوشته بشه تو دومی عدد روم و تو سومی نتیجه نمایش داده بشه
  [VB]Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)[/VB]

  فرم رو هم برات اتچ کردم

  پاسخ
  #5
  Note 
  اما نمیخوام سه تا tectbox بزارم
  فقط یکی!

  پاسخ
  #6
  Note 
  سلام
  نیازی نیست برای اضافه کردن هر عدد دکمه با نام های متفاوت بذاری و برای هر کدوم کد بنویسی!
  یه دکمه بذار بعد کپی کن و همونجا paste کن یه پیام میاد که کنترلی با این نام وجود داره آیا میخوای برات Control array ایجاد کنم؟ Yes رو بزن حالا از روش 10 تا کپی کن و Caption هاشو تغییر بده (1 تا 0) حالا رو یکی از دکمه ها کلیک کن رو این کد رو بذار (بر فرض که نام دکمه cmdNum و نام textbox باشه txtcalc):

  [VB]txtcalc.Text = txtcalc.Text + cmdNum(Index).Caption[/VB]

  برای دکمه های ضرب و تقسیم و.. هم همین کارو بکن. اینطوری دیگه نیازی به اون همه کد نیست اگر دانش آموز هستی معلم هم حتما تشویقت میکنه. دوست خوبم Meego هم همین کد رو به شما داده نمیدونم مشکل شما کجاست منم یکی نوشتم دانلود کن ببین.
  موفق باشی

  پاسخ
  #7
  Note 
  اقا دستتون درد نکنه فقط
  دوتا سوال
  چطوری میتونم ماشین حسابو با دکمه off خاموش و بادکمه on روشن کنم؟ مثله شکل بالا!!!
  کد باینری هم بدین تا مثلا اگه زدم 5 طبق فرمول باینری که 1 2 4 8 هست بنویسه
  1010 از راست به چپ
  همین خودتون که دیگه ماهریند!!!
  درضمن از اینکه اینقدر اهمیت میدین ممنون تنها انجمنیه که اینقدر اهمیت میدن...

  پاسخ
  #8
  Note 
  داداش یه سوال دیگه هم دارم
  بی زحمت ببین چرا این همه ی عملیاتش کار میکنه غیر از عملگر تفریقش
  میشه مشکلشو بگیند؟
  ممنون که اینقدر اهمیت میدین!!!

  [VB]Dim first As Single
  Dim second As Single
  Dim a As Single
  Dim b As String
  Dim c As Boolean


  Private Sub Command1_Click()
  If Len(text1.Text) > 0 Then
  text1.Text = Left(text1.Text, Len(text1.Text) - 1)
  End If
  End Sub


  Private Sub Command18_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Sin(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command24_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Cos(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command26_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Log(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub  Private Sub Command27_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Int(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command28_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = StrReverse(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command29_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Sqr(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  text1.Text = ""
  End Sub

  Private Sub Command31_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Tan(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub  Private Sub Command33_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Exp(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Command4_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Int(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub
  Private Sub equal_Click()

  If c Then
  second = text1.Text
  c = False

  Select Case (b)
  Case "/":
  a = Val(first) / Val(second)
  text1 = a
  Case "+":
  a = Val(first) + Val(second)
  text1 = a
  Case "*":
  a = Val(first) * Val(second)
  Case "^":
  a = Val(first) ^ Val(second)
  text1 = a
  Case "-":
  a = Val(first) - Val(second)
  text1 = a
  End Select
  Else
  ' Select Case (op)
  ' Case "/":
  ' a = Val(a) / Val(second)
  ' text1 = a
  ' Case "+":
  ' a = Val(a) + Val(second)
  ' text1 = a
  ' Case "-":
  ' a = Val(a) - Val(second)
  ' text1 = a
  ' Case "*":
  ' a = Val(a) * Val(second)
  ' text1 = a
  'End Select
  End If
  Exit Sub
  End Sub

  Private Sub number_Click(Index As Integer)
  text1.Text = text1.Text + number(Index).Caption
  End Sub

  Private Sub operator_Click(Index As Integer)
  On Error Resume Next
  first = text1.Text
  b = operator(Index).Caption
  text1.Text = ""
  c = True
  End Sub

  Private Sub Option1_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = CDec(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Option2_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Oct(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Option3_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Binary(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub

  Private Sub Option4_Click()
  If text1.Text <> "" Then
  text1.Text = Hex(Val(text1.Text))
  End If
  End Sub[/VB]
  فقط یس زحمت بگید چرا عمل تفریق کار نمیده
  و به همراه اون دوتا سوالی که اون بالا پرسیدم.
  مرسی آقایون..

  پاسخ
  #9
  Note 
  سلام
  کدی که گذاشتید مشکلی نداره احتمالا اسم دکمه منفی رو یه چیز دیگه گذاشتید

  برای دو سوال بالا هم پروژه پیوست شد.

  پاسخ
  #10
  Note 
  درست بود داداش ممنون تو اسم cption عملگر تفریقم استباهی _ افتاده بوده
  یعد یه چیز دیگه اول از همه اینکه ازتون یه خواهشی دارم من این کد باینری رو نگرفتم چی شد. عمل میکنه کار هم میکنه اما باید آخه منم بفهمم چی شده یا نه؟!؟!؟!؟!؟!
  دوم اینکه من off و on رو خودم فهمیدم اینجوری شد:
  فقط فعلا با چک باکس کار میکنه:
  برای مثال چند موردش
  [VB]If Check1.Value = 1 Then
  Command3.Enabled = False
  Command38.Enabled = False
  Command39.Enabled = False
  Command18.Enabled = False
  Command24.Enabled = False
  Command31.Enabled = False
  Command25.Enabled = False
  Command26.Enabled = False
  Command32.Enabled = False
  Command27.Enabled = False
  Command28.Enabled = False
  Command33.Enabled = False
  Command29.Enabled = False
  Command30.Enabled = False
  Command34.Enabled = False
  Command6.Enabled = False
  Command7.Enabled = False
  Command8.Enabled = False
  Command9.Enabled = False
  Command10.Enabled = False
  Command6.Enabled = False
  number(0).Enabled = False
  number(1).Enabled = False
  number(2).Enabled = False
  number(3).Enabled = False
  [/VB]
  درست کار کرد البته on هم درستش کردمو الان داره به خوبی کار میکنه اما یه کاره واجب دیگه هم دارم از خدمتتون!

  این نقطه ی اعشاری رو و یکی هم ساده شده ی باینری آخه نفهمیدم چی شد{باینری}:SoftAfzar:
  همین دیگه ماشین حسابم تکمیل میشه و منم پرو ژه رو میزارم ببینید:44:

  ممنون از همکاریتون
  درضمن من تو بخش اندروید تعریف از خود نباشه بسیار مهارت دارم ایشالله بعد از امتحانات خردادم میامو فعالیتمو آغاز میکنم.

  ممنون از زحماتتون...:44:

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note خواندن فایل تکست و تبدیل آن به فایل اکسل توسط CommandButton ahmadelectron 4 1,469 26-05-2015 ساعت 23:43
  آخرین ارسال: THE KNIGHT
  Note درست کردن cmd با vb ata81 0 417 24-03-2014 ساعت 19:11
  آخرین ارسال: ata81
  Note درخواست برنامه ساخت پوشه تو در تو! C0der 2 747 24-07-2012 ساعت 11:22
  آخرین ارسال: hamedre81

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان