دوستان
salar.exe هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.