دوستان
debuger هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.