دوستان
winner هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.