• دوستان
    n. boromand هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.