دوستان
trace هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.