دوستان
negar kl هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.