دوستان
global هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.