دوستان
قلی هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.