دوستان
تنها امیدم هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.