دوستان
forlorn هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.