دوستان
cloner هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.