دوستان
loop هنوز دوستی را به لیست خود اضافه نکرده است.